Hr

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op en uitwerking van de officiele statuten. Hierin wordt gedetailleerd beschreven welke regels er bestaan en hoe ze worden toegepast. Het HR is vastgesteld door de jaarlijkse algemene vergadering en behoeft geen notariele goedkeuring. Voorstellen tot wijzigingen kunnen alleen worden aangebracht na toestemming van de JAV.


HET  HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

HOOFDSTUK 1.

 Algemene bepalingen.

Verenigingskleuren en klubkostuum.

 1. Het kostuum bestaat uit:
 2. een wit shirt met rode schouderstukken;
 3. een witte rok voor dames;
 4. een witte broek voor heren;
 5. witte kousen of witte sokken.

Verenigingsjaar.

1. het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 april tot en met 31 maart daaraanvolgend.                                                                                                2. het verenigingsjaar (bondsjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaraanvolgend.

HOOFDSTUK 2.

Leden.

Kategorieën,  

3. De vereniging bestaat uit gewone leden en buitengewone leden

De gewone leden worden naar hun leeftijd op 1 juli van het verenigingsjaar onderscheiden in:

 1. senioren : 18 jaar en ouder;
 2. junioren : 15 tot en met 17 jaar.

De buitengewone leden worden naar hun leeftijd op 1 juli van het verenigingsjaar onderscheiden in:

 1. aspiranten : 11 tot en met 14 jaar;
 2. pupillen : 8 tot en met 10 jaar;
 3. welpen : jonger dan 8 jaar.

Ereleden en leden van verdienste zijn personen, die als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd met tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Lidmaatschap.

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het bestuur brengt de beslissing over het wel of niet toelaten ter kennis van de leden (zie art. 10). Gedurende 14 dagen na deze bekendmaking hebben de leden gelegenheid bij het bestuur bedenkingen in te dienen. In geval er bedenkingen inkomen, neemt het bestuur binnen een maand opnieuw een beslissing. Aangenomen nieuwe leden worden aan de leden bekend gemaakt, via publicatie in het clubblad. Over het aannemen van donateurs beslist het bestuur. 

Schorsing en royement.

 1. Een lid kan door het bestuur geschorst worden in geval van kontributieschuld en/of wangedrag. Schorsing kan geschieden voor een bepaalde of een onbepaalde tijd. Een schorsing voor onbepaalde tijd kan door het bestuur worden omgezet in een schorsing voor bepaalde tijd. Deze schorsing zal zo snel als mogelijk is via het clubblad aan de leden ter kennis worden gebracht. Een schorsing voor onbepaalde tijd, die niet voordien ongedaan is gemaakt, moet worden gevolgd door een voordracht tot royement op de eerstvolgende algemene vergadering, welke voordracht op de agenda van die vergadering moet worden vermeld.

Rechten van de leden.

 1. Elk lid heeft de volgende rechten:
 2. gebruik te maken van het terrein en het materiaal om te korfballen en onderdelen van korfbal te beoefenen, met inachtneming van de voor het verloop en het doeltreffend gebruik door of namens het bestuur gestelde regels en gegeven aanwijzingen;
 3. te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits hij aan de van bondswege gestelde eisen voldoet en de aan de indeling verbonden plichten aanvaardt; de indeling zal geschieden naar speelsterkte of op zijn verzoek op lager niveau, tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat;
 4. naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor serie- en vriendschappelijke wedstrijden;
 5. aan alle andere verenigingsaktiviteiten deel te nemen;
 6. gekozen te worden in alle funkties die de vereniging kent, met inachtneming van de verdere bepalingen van dit reglement;
 7. zijn stem uit te brengen op de algemene vergaderingen.

Rechten van donateurs, ereleden en erevoorzitters.

 1. Zij hebben het recht algemene vergaderingen bij te wonen.
 • Erevoorzitters en ereleden hebben aldaar stemrecht.
 • Erevoorzitters en ereleden hebben het recht bestuursvergaderingen bij te wonen, zij hebben daar een raadgevende stem.
 • Erevoorzitters en ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Plichten van leden.

 1. Elk lid heeft buiten de verplichtingen, opgelegd in artikel 8 van de statuten, onder meer de volgende plichten;
 2. bij indeling in een competitieteam, zo enigszins mogelijk aan de wedstrijden van dit team en van hogere teams, waarvoor het lid als inval(ler)ster wordt aangewezen, deel te nemen of reserve te staan en alleen wegens dwingende redenen af te schrijven;
 3. in geval van verhindering om aan een wedstrijd, waarvoor het lid is aangewezen deel te nemen, hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan de wedstrijdsecretaris en wel onmiddellijk na het ontvangen van de aanschrijving of na het ontstaan van de verhindering;
 4. het materiaal met overleg te gebruiken en door het lid aangebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, aan het bestuur te melden en eventueel te vergoeden;
 5. de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen;

HOOFDSTUK 3

Het Bestuur.

Bestuurssamenstelling.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal doch tenminste vijf gewone leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in funktie gekozen en vormen tezamen het dagelijks bestuur. Van de bestuursleden treedt, op elke jaarlijkse algemene vergadering een (naar boven of beneden, tot op een geheel getal afgerond) derde af, volgens een daartoe door het bestuur vast te stellen rooster. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen de plaats in van hun voorganger. Het rooster van aftreding dient zodanig te worden vastgesteld, dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet tegelijk aftredend zijn.

Taakverdeling.

 1. Het bestuur verdeelt de overige taken onder de niet in funktie gekozen leden. Het dagelijks bestuur beslist in spoedeisende zaken.

De voorzitter.

 1. De voorzitter moet meerderjarig zijn. Hij geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging. Hij, of zijn door het bestuur aangewezen vervanger, heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten, die in verenigingsverband plaatsvinden, behalve die van de kascommissie.

De secretaris.

 1. De secretaris moet meerderjarig zijn. Hij voert de correspondentie, verzorgt de notulen en/of houdt een bestuursbesluitenboek bij. Hij zorgt bovendien voor het bekendmaken van de bestuursmededelingen en bestuursbesluiten. Hij maakt het jaarverslag voor de jaarlijkse algemene vergadering. Hij is in overleg met het bestuur belast met de aankondiging en voorbereiding van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij houdt de ledenadministratie en het archief van de vereniging bij, tenzij hiervoor andere funktionarissen zijn aangewezen.

Penningmeester.

 1. De penningmeester moet meerderjarig zijn. Hij voert de financiële administratie op een overzichtelijke wijze in de contributie, donaties, entreegelden en andere gelden en is gerechtigd daarvoor kwitanties af te geven. Hij geeft de kascommissie op haar verlangen inzage in alle financiële bescheiden. Hij maakt het financiële jaarverslag en zonodig een balans, benevens een begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring door de jaarlijkse algemene vergadering. Hij voert de beslissingen van het bestuur inzake het financiële beheer uit. Bij overdracht van zijn werkzaamheden sluit hij de boeken af. De penningmeester is verplicht om voor de jaarlijkse algemene vergadering een staat van baten en lasten aan te bieden over het afgelopen verenigingsjaar.

De wedstrijdsecretaris.

 1. De wedstrijdsecretaris, veld c.q. zaal, maakt ambtshalve deel uit van de technische commissie. Hij voert de besluiten van de commissie uit en voert de wedstrijd- en competitie administratie. Hij is verantwoordelijk voor de regeling van de door de teams van de vereniging te spelen wedstrijden.

HOOFDSTUK 4.

Commissies.

Algemene bepalingen.

 1. Er zijn een kascommissie, een technische commissie en een jeugdcommissie. De samenstelling van deze commissies alsmede de benoeming van haar leden geschiedt door de jaarlijkse algemene vergadering. Tussentijdse voorzieningen in vakatures geschiedt door het bestuur.
 1. Zowel de algemene vergadering als het bestuur kan andere commissies instellen. Zij bepalen daarbij de taak en samenstelling van deze commissies. Hierin kunnen ook niet-leden zitting hebben.
 1. Commissieleden treden jaarlijks af en kunnen zich herkiesbaar stellen, met uitzondering van aftredende kascommissieleden.

Kascommissie.

 1. De kascommissie bestaat uit 3 leden. Zij controleert minstens één maal per jaar en bij het aftreden van de penningmeester de financiële bescheiden en de kas van de vereniging. Zij brengt verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering en pleegt zonodig overleg met het bestuur. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van deze commissie. Aftredende kascommissieleden zijn niet herkiesbaar.

Technische commissie.

 1. De technische commissie bestaat uit de wedstrijdsecretaris, veld c.q. zaal, en tenminste twee andere leden, waarbij het totale aantal oneven dient te zijn. Zij kiest uit haar midden een voorzitter. De wedstrijdsecretaris is ambtshalve secretaris van de commissie. Zij neemt daarbij de algemene aanwijzingen van de jaarlijkse algemene vergadering en het bestuur in acht.

Jeugdcommissie.

 1. De jeugdcommissie bestaat uit tenminste vijf leden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een wedstrijdsecretaris. De jeugdcommissie is belast met de leiding van de zaken met betrekking tot aspiranten, pupillen en welpen, waaronder het samenstellen van de teams.

Beheer kantine.

 1. Voor het beheer van de kantine draagt zorg een beheerder die in het bezit is van een diploma inzake vakbekwaamheid café-bedrijf. Deze persoon wordt benoemd door het bestuur en is verantwoording schuldig aan het bestuur. Bij aanstelling van niet-leden in deze funktie zal een contract moeten worden opgesteld, waarin de rechten en plichten geregeld worden.

HOOFDSTUK 5. 

Vergaderingen.

Algemene bepalingen.

 1. Er zijn een jaarlijkse algemene vergadering, een algemene vergadering, bestuursvergaderingen en commissievergaderingen.
 1. De aankondiging van de datum, waarop en de plaats waar een jaarlijkse algemene vergadering of een algemene vergadering wordt gehouden, dient tenminste 1 maand tevoren ter kennis van de leden te worden gebracht.
 1. Het bestuur dient de agenda 14 dagen van tevoren bekend te maken en daarop de voor de leden noodzakelijke toelichtingen te geven.

24a.  Indien geen schriftelijk bericht van verhindering bij de secretaris ontvangen wordt (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering),              kan er een boete van 1/12 van de jaarlijks  verschuldigde contributie worden opgelegd.

De jaarlijkse algemene vergadering.

 1. De J.A.V. wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (boekjaar) gelegen tussen 1 april en 1 oktober. Zij wordt uitgeschreven door het bestuur.
 1. De agenda van de J.A.V. dient, buiten het genoemde in artikel 19 van de Statuten de volgende punten te bevatten:
 2. verslag van de secretaris;
 3. verslag van de penningmeester;
 4. verslag van de kascommissie;
 5. benoeming der bestuursleden;
 6. benoeming van de leden van de kas-, technische, jeugd- en overige commissies.

Bestuurs- en commissievergaderingen.

 1. Bestuurs- en commissievergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitters en het betreffende orgaan. Bestuursvergaderingen worden ook uitgeschreven op verzoek van twee bestuursleden. Een Bestuursvergadering is slechts geldig indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

HOOFDSTUK 6.

Stemming en verkiezing.

Algemene bepalingen.

 1. Alleen gewone leden zijn verkiesbaar in elke funktie, behalve bij de in punt 16 van dit reglement genoemde commissies.
 1. Het bestuur, de kascommissie, de technische commissie, de jeugdcommissie en de eventueel nader te stellen commissies worden benoemd door de J.A.V.

Afvaardiging naar de bondsvergadering.

 1. De afgevaardigde(n) voor de bondsvergadering word(t)en door het bestuur aangewezen.

Kandidaatstelling.

 1. Kandidaten voor de door de J.A.V. te vervullen plaatsen worden door het bestuur, de betreffende commissie, dan wel door tenminste drie leden gesteld (voor bestuursfunkties vijf leden). Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk tot drie dagen voor de vergadering bij de secretaris of ter vergadering indien niet voldoende kandidaten zijn gesteld. De voorgestelde kandidaat dient zich bereid te hebben verklaard een eventuele verkiezing te zullen aanvaarden.

Bepalingen voor stemming en verkiezing.

 1. De door de J.A.V. te benoemen funktionarissen dienen de meerderheid van het totaal der uitgebrachte stemmen te behalen. Indien voor een te vervullen funktie slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht te zijn benoemd.
 1. Voor het bestuur worden voorzitter, secretaris en penningmeester in funktie gekozen. Voor commissies kan elk stemgerechtigd lid zoveel kandidaten op zijn stembiljet vermelden als er plaatsen te vervullen zijn.
 1. Ter algemene vergadering worden, ingeval van schriftelijke stemming, de stemmen opgenomen door een stembureau, bestaande uit drie personen, met één der leden van het bestuur als voorzitter en twee leden, door de voorzitter der algemene vergadering uit de algemene vergadering aan te wijzen.

Stemmenkwalifikatie bij statuten- en reglementswijzigingen, royement en ontbinding van de vereniging.

 1. Voor de wijziging van de reglementen, alsmede bij het royement van een lid en de ontbinding van de vereniging is tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. Voor ontbinding der vereniging dient bovendien drievierde van de gewone leden aanwezig te zijn.

HOOFDSTUK 7.

Geldmiddelen.

Algemene bepalingen.

 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
 2. contributies;
 3. donaties;
 4. andere verplichte bijdragen van de leden;
 5. entreegelden;
 6. andere baten.
 1. De door de leden verschuldigde contributies, donaties, entreegelden en andere bijdragen worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld en aan de leden bekendgemaakt. Het bestuur kan op verzoek vermindering of ontheffing van contributie toestaan.
 1. Contributies, donaties, entreegelden en andere verplichte bijdragen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze.

Wanbetaling.

 1. Het bestuur kan na herhaalde aanmaning een lid, dat een contributieschuld van tenminste drie maanden niet voldoet, dan wel drie maanden in gebreke blijft zijn andere financiële verplichtingen tegenover de vereniging na te komen, schorsen, middels publicatie in het officiële orgaan, en aan de eerst volgende algemene vergadering voordragen voor royement.

Boetes.

 1. In geval, waarin is voorzien door het reglement of bij een voorafgegaan bestuursbesluit, dat aan de leden is bekendgemaakt, kan door het bestuur een boete worden opgelegd. Boetes dienen tegelijk met de eerstvolgende contributiebetaling te worden voldaan. het bestuur kan boetes kwijtschelden.

Financiële verplichtingen en uitgaven.

 1. Het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven ten laste van de vereniging kan slechts met toestemming van het bestuur geschieden.

HOOFDSTUK 8.

Wedstrijden.

Verhindering aan een wedstrijd deel te nemen.

 1. Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen kan door het bestuur worden bestraft, na advies van de technische commissie, tenzij het betrokken lid kan aantonen, dat hij niet in de gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven. Bovendien kan het lid worden verplicht tot het voldoen van de reiskosten van de speler, die in zijn plaats aan de wedstrijd deelnam.

Verkiezing aanvoerder.

 1. De technische commissie wijst voor de aanvang van de competitie een aanvoerder en een plaatsvervangend aanvoerder aan, in overleg met het team. De aanvoerder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd van zijn team. Hij neemt daartoe de geschikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt eventueel gekregen aanwijzingen in acht. De leden van een team zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen. De aanvoerder draagt zorg voor de invulling der bondsformulieren; hij volgt te dien aanzien de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op. Inzake de opstelling zorgt de aanvoerder ervoor dat, eventueel in overleg met de trainer/coach, er tussen de spelers en reservespelers gerouleerd wordt.

Spelen in vastgesteld clubkostuum.

 1. De leden van een team gaan bij het spelen van wedstrijden gekleed in het clubkostuum, zoals bepaald in artikel 1.

Voorwaarden voor plaatsing in een team.

 1. Aan plaatsing in een team kan het bestuur voorwaarden verbinden, zoals het bezoeken van trainings- en teambijeenkomsten.

HOOFDSTUK 9

Slotbepalingen.

 1. Elk lid dient bij zijn toetreding tot de vereniging een exemplaar van dit reglement te ontvangen.
 1. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.