FAIR-PLAY REGELS KV PURMER

In dit document liggen spelregels vast over de manier waarop KV Purmer wil hoe onder andere onze sporters, supporters, trainers/coaches, ouders, scheidsrechters en bestuurders zich behoren te gedragen.

Deze afspraken zijn ook in het clubblad gepubliceerd en staan op de site van KV Purmer.
Iedereen weet wel wat Fair Play is, iedereen weet eigenlijk hoe het hoort, maar we moeten daar ook naar handelen en elkaar op onze gedragingen aanspreken als dat nodig is. Denk eraan dat je als sporter, supporter, trainer/coach, ouder, scheidsrechter en bestuurder ambassadeur van kv Purmer bent. Je bepaalt met je gedrag dus het beeld van kv Purmer voor mensen van buitenaf. zorg ervoor dat dit beeld positief is.

Hieronder zijn de afgesproken fair-play / gedragsregels weergegeven.

GEDRAGSREGELS VOOR SPORTERS

Bevorder de vriendschap in wedstrijden, trainingen en in elke sportontmoeting. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Speel volgens de afgesproken spelregels. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Als ze niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later.

Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
Blijf bescheiden bij een overwinning. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf verliezer bent. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag. Heb de moed om je eigen tekortkomingen met anderen te bespreken.

GEDRAGSREGELS VOOR SUPPORTERS

Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers en scheidsrechters. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam aan een wedstrijd.
Toon respect voor tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. Veroordeel elk gebruik van geweld. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. Moedig spelers altijd aan om zich een spelregels te houden. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

GEDRAGSREGELS VOOR TRAINERS/COACHES

Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander. Schreeuw niet en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Als ze niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later.

Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
Kom met een ploeg uit die samengesteld is volgens de regels. We willen allemaal graag een eerlijke competitie en daarbij hoort spelen in gelijke leeftijdsgroepen (controleren van elkaars gekleurde spelerskaarten is daarbij een goed middel). Een trainer/coach is nooit alleen met een jeugdlid (kind) in een ruimte.

De jeugdtrainer/coach staat qua gedrag boven de jeugd en behandeld en benaderd ieder kind op een gelijke wijze. De jeugdtrainer/coach gaat nooit een relatie aan met een jeugdlid tot 18 jaar. Gebeurd dat wel dan zal direkt onslag/verwijdering uit de club
het gevolg zijn. Tevens zullen ouders ingelicht worden en zal aangifte bij de (zeden)politie gedaan worden.
Conformeer je aan de spelregels zoals die binnen de vereniging gelden

GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS

Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goed spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.

Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede
sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
Val een beslissing van de scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

GEDRAGSREGELS VOOR SCHEIDSRECHTERS

Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het veld uw gedrag sportief is.
Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun sportieve spel.
Beoordeel opzettelijk, goed getimed ‘foul play’ als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel handhaaft.
Fluit altijd neutraal, en laat je niet beïnvloeden door gedrag van uit of thuisspelende sporters/bestuursleden of toeschouwers.
Probeer “de druk van thuisfluiten” om te zetten in neutraal fluiten.
Meld incidenten altijd aan de TC en het Bestuur, ook misdragingen van eigen leden.

GEDRAGSREGELS VOOR BESTUURDERS

Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers en ouders en spreek hen er op aan wanneer zij die code niet naleven.
Zorg ervoor dat ouders, trainers, spelers, trainers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play / gedragsregels.
Geef voorbeeld gedrag.

GEDRAGSREGELS ALGEMEEN

Alle (kader) leden van KV Purmer en anderen die “iets” voor KV Purmer doen worden geacht zich te allen tijde fatsoenlijk te gedragen en anderen met respect te behandelen.
Iemand die “te ver” is gegaan naar het oordeel van het bestuur zal door het bestuur aangesproken worden waarbij sancties uiteen kunnen lopen van een melding/dringend verzoek om herhaling te voorkomen tot het royeren als lid.

Kaderleden dienen extra attent te zijn op hun voorbeeld rol en zich ook als zodanig te gedragen.
Kaderleden dienen zich te conformeren aan het vereningsbeleid, zowel op technisch vlak als op alle andere richtlijnen. Zij bewaken de richtlijnen
in het belang van KV Purmer. Zo neen, dan zal het kaderlid ontheven moeten worden van zijn bijdrage aan KV Purmer.

Ieder (kader) lid is gehouden ernstige voorvallen te melden bij het bestuur.
Het bestuur zal regelmatig de spelregels onder de aandacht brengen bij de leden dan/wel ze bekend maken met borden langs het veld of in het clubhuis.
Korfbalvereniging Purmer maart 2015