Privacy

Purmerend juli 2019

PRIVACY VERKLARING KV Purmer,
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.
De wet wordt ingevoerd met de bedoeling met name grote bedrijven die niet goed met onze persoonsgegevens omgaan te kunnen aanpakken. Feit is echter dat hierdoor iedereen er mee te maken krijgt. Deze wet maakt geen onderscheid in grote bedrijven, kleine bedrijven, sportclubs of andere organisaties zoals stichtingen, scholen etc. Deze wet zorgt dan ook al sinds de ingangsdatum voor allerlei discussies m.b.t de toepasbaarheid, de zin van deze wet etc.
Wat velen van ons normaal vinden, zoals foto’s maken bij een wedstrijd LIJKT met die nieuwe wet een probleem te KUNNEN zijn. Maar niets is minder waar m.b.t. foto’s in de openbaarheid, kijkt u maar eens in de kranten, naar de TV waar u foto’s en mensen ziet die nooit om hun toestemming is gevraagd. Op het moment dat je daarover een discussie aangaat verzand je in onduidelijke argumentatie waarom het wel of niet mag. Gezond verstand en erover nadenken zou al genoeg zijn om te voldoen aan de wet wordt steeds meer het algemene beeld dat we horen.

Iedere organisatie heeft z’n eigen aanpak. KV Purmer staat achter de boodschap dat we zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens en volgt de meest voorkomende aanpak door op de officiele KV Purmer website een privacy verklaring te vermelden.

Bijgaand doen wij u die privacyverklaring toekomen en verzoeken u eventuele op of aanmerkingen door te geven aan het bestuur. (bestuur@kvpurmer.nl)

Bestuur KV Purmer

PRIVACY VERKLARING KV PURMER         juli 2019

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS BIJ KV PURMER

In de procedure “ledenadministratie” wordt aangegeven hoe KV Purmer omgaat met gegevens van individuele leden, deze procedure (toegankelijk voor leden) geeft aan wie wat met gegevens doet binnen KV Purmer.
Geregistreerd wordt:
– naam, adres , woonplaats , geslacht en geboortedatum
– degene die de contributie betaalt, bankrek.nr., emailadres, telefoonnummers etc.
– ingangsdatum lidmaatschap, aantal jaren lid bij KVPurmer en KNKV gegevens
– oud leden blijven geregistreerd, uitsluitend vanwege historische gegevens en eventuele acties naar oud leden tenzij het lid aangeeft niet     meer benaderd te willen worden danwel zijn gegevens wil laten verwijderen.

– Er worden ook lijsten bijgehouden die nodig zijn om te voldoen aan de door de overheid/gemeente
opgelegde overzichten danwel die nodig zijn vanwege de sportieve verplichtingen n.a.v. interne
procedures en statuten. Denk aan VOG documenten, mensen met EHBO, mensen met sociale hygiëne
en IVA of een overzicht van JAV aanwezigheid.

De functionarissen die gebruik moeten maken van de ledenlijsten en overzichten (of een deel daarvan) zijn gehouden aan:
– het uitsluitend gebruiken voor de taak waarmee de functionaris is belast
– ledenlijsten of delen mogen niet extern bekend worden, behoudens daar waar het nodig is i.v.m.  verenigings-belangen. (voorbeeld:  jeugdsubsidie)

Bij gebruik van persoonsgegevens die afwijken van het normale gebruik van persoonsgegevens binnen KV Purmer wordt door het bestuur vastgesteld hoe daar mee om te gaan en indien nodig worden de leden betrokken bij de beslissing.
Gebruik van persoonsgegevens, anders dan voor KV Purmer doeleinden is verboden. Bij misbruik van de persoonsgegevens worden betrokkenen op de hoogte gesteld en in overleg met hen worden eventuele sancties en/of verdere actie (aangifte) vastgesteld.
Geregistreerde leden hebben te allen tijde het recht op inzage in de registratie van hun persoonlijke gegevens.

Lid zijn van KV Purmer betekent dat er foto’s/beeldmateriaal gemaakt kunnen worden van trainingen/wedstrijden/ activiteiten/kampioenschappen etc. KV Purmer kader leden zijn gehouden om deze foto’s uitsluitend op de KV Purmer site en/of de besloten KV Purmer facebook site te plaatsen. Deze beelden/foto’s kunnen voor KV Purmer promotiedoeleinden gebruikt worden. Als een lid een foto verwijderd wil hebben kan hij/zij dat binnen een maand na publicatie aangeven waarop de foto binnen een week verwijderd wordt. De bezwaarmogelijkheid is niet van toepassing op algemene sfeerbeelden waarop een persoon niet centraal of duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor een foto is geposeerd. KV Purmer is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden gebruik gemaakt wordt van persoonsgegevens van KV Purmer gebruikers.

Klachten over de toepassing van de wet kunnen bij het bestuur worden ingediend. Als er geen oplossing is kan men een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Opgemaakt juli 2019