Beleidsplan

Het beleidsplan is een verzameling werkinstructies, taken en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd om (structureel) betrouwbaar en consequent uitvoering te geven aan hetgeen werd afgesproken. Met de beleidsplannen wordt voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan waardoor de leden ontevreden zouden kunnen zijn over de wijze waarop het kader acteert. Voor nieuwe kaderleden zijn de beleidsplannen een handvat m.b.t. wat verwacht wordt van een bepaalde funktie/taak. Voor de leden zijn de beleidsplannen ook een hulpmiddel om vast te stellen of het kader zich houdt aan de beleidsplannen.

 

KORFBALVERENIGING PURMER

  STRUCTUUR en BELEIDSLIJNEN

Versie augustus 2009, updated 2018

========================================================================================================

      Inhoudsopgave

 1. Algemene Beleidslijnen & Doelstellingen
 2. Doelstellingen      /beleidslijnen
 3. Contributiebeleid  /boetebeleid
 4. Opzeggingen
 5. Wangedrag van leden
 6. Kascontrolecommissie

                            1.1     Verjaardagen/jubilea

                           1.2    Richtlijnen sponsors/adverteerders

   1.3    Richtlijnen propaganda

                            1.4     Richtlijnen geldstromen binnen de vereniging

                            1.5     Algemene gedragsregels                 

 • Beleidsnotitie Technische Commissie

–  technische zaken: teamsamenstelling, wisselspelers, doelstellingen

         – overige taken:  terreindienst,  zaaldienst,  materiaal,  opleidingen     

 • Beleidsnotitie Kantine Commissie       (MOET NOG TOEGEVOEGD WORDEN)

–   Beheer opstal,  schoonmaakbeheer, keukengebruik

–   Voorraadbeheer, prijsbeleid

                                                   –    Diversen gebruik

 • Beleidsnotitie Jeugd Commissie (aanvullende richtlijnen)
 • Omgang met jeugd  /  samenstelling jeugd teams / reiskosten
 • Technische zaken
  • Teamdoelstellingen (TER DISCUSSIE, MOET NOG UITGEWERKT WORDEN)
  • selectie procedure
 • Beleidsnotitie Accommodatie Beheer
 • Beleidsnotitie Aktiviteiten Commissie
 • Taken en verantwoordelijkheden jeugd voorzitter
 • Taken en verantwoordelijkheden jeugd secretaris
 • Taken en verantwoordelijkheden jeugd penningmeester
 • Taken en verantwoordelijkheden jeugd wedstrijdsecretaris
 • Taken en verantwoordelijkheden jeugd leider/coach
 • Taken en verantwoordelijkheden jeugd trainer
 • Taken en verantwoordelijkheden aanvoerder (MOET NOG GEMAAKT WORDEN)
 • Taakomschrijving (dagelijks) bestuur
 • Taakomschrijving bestuurslid van dienst
 • Taakomschrijving materiaalcommissie
 • Taakomschrijving leden support
 • Richtlijnen taken/verantwoordelijkheden trainer/coach 1

Dit document is vastgesteld/samengesteld door het bestuur van KV Purmer na overleg met het jeugdkader en overige betrokken kaderleden bij de desbetreffende hoofdstukken. Dit document is bedoeld als leidraad voor een structureel beleid in de vereniging waar eenieder zich naar moet gedragen. Ieder lid kan de richtlijnen op ieder moment ter discussie stellen waarna binnen het kader de noodzaak tot wijzigen besproken wordt. Regelmatig zullen de hoofdstukken geëvalueerd  en eventueel aangepast worden naar actuele situatie.

=======================================================================================================

3     ALGEMENE BELEIDSLEINEN & DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN:

 • Korfbalvereniging Purmer wil een club zijn die bekendheid geniet in Purmerend, waar de ledenaanwas kan groeien in een vastomlijnde structuur en waar de leden het als prettig ervaren lid te zijn van Korfbalvereniging Purmer. Dit wordt getracht te bereiken middels het spelen van korfbalwedstrijden in teams die evenwichtig zijn samengesteld; het verzorgen van trainingen en activiteiten buiten de wedstrijden om teneinde de band tussen leden aan te trekken. Hiervoor staat een accommodatie beschikbaar met kantine, kleedkamers en speelvelden die de leden ter beschikbaar staan.
 • Iedereen, ongeacht huidskleur of religie, die zich kan en wil conformeren aan de beleidslijnen/gedragsregels bij Korfbalvereniging Purmer kan lid worden.
 • Korfbalvereniging Purmer wil breedtesport, wedstrijdsport en recreatiesport aanbieden opdat er voor iedereen een bij hem/haar passende sportmogelijkheid is.
 • Korfbalvereniging Purmer wil een financieel beheer dat te allen tijde zorgdraagt voor een evenwichtige balans tussen kosten en baten. Nimmer zal een negatief saldo het resultaat mogen zijn van het financiele beleid binnen de vereniging.

BELEIDSLIJNEN:

 • Plezier in het spel, een goede sfeer en goede onderlinge samenwerking hebben de hoogste prioriteit. De prestaties op het veld hebben derhalve een duidelijk lagere prioriteit en dienen in conflictsituaties als zodanig te worden behandeld.
 • Mensen die toezeggingen niet waarmaken en / of de (vrijwillige) taak niet naar behoren uitvoeren zullen hierop door het bestuur worden aangesproken. Getracht zal worden een oplossing te vinden in de situatie. Blijft een oplossing uit dan zal hierin binnen de eerstvolgende bestuursvergadering worden voorgesteld de functionaris van zijn/haar taak te ontheffen.
 • Middels richtlijnen met betrekking tot taken en functies wordt gestreefd naar een ruime beslissingsvaardigheid van een ieder die op enigerlei wijze bijdraagt aan het besturen van de vereniging.
 • Waar de richtlijnen niet (meer) uitvoerbaar zijn, wordt wijziging pas ingevoerd na overleg met het bestuur en/of binnen de commissies. Ook dienen, indien van toepassing, de vastgelegde richtlijnen zo spoedig mogelijk aangepast te worden.
 • Middels regelmatig overleg, eventueel aanpassen van de richtlijnen, zal gezorgd worden voor een constant verbeteringsproces.
 • Het bestuur staat open communicatie voor behalve op punten die averechts werken op de sfeer en/of het functioneren van de vereniging.
 • Duidelijkheid, discipline, kwaliteit van wat we doen, verantwoordelijk en verantwoording afleggen aan elkaar en / of leden zijn sleutelwoorden voor het beleid.
 • Personen die zitting hebben in een commissie of bestuur worden geacht alle informatie, al of niet vertrouwelijk, tot zich te houden en niet ter kennisname over te dragen aan leden van de vereniging of buitenstaanders. Zulks ter voorkoming van een geruchtenstroom die eigen levens kunnen gaan leiden.
 • Vrijwilligers die een taak uitvoeren worden geacht te handelen volgens de beleidslijnen, gedragsregels en eventueel aanvullende of afwijkende afspraken met het bestuur.
 • ================================================================

CONTRIBUTIEBELEID:

 • Gedurende een seizoen zijn de leden verplicht contributie vooruit te betalen. Via clubblad en email worden de leden geinformeerd over de contributie betaling.  Het bestuur heeft gekozen voor de inning van contributie per kwartaal zodat 4 keer per jaar de contributie geincasseerd wordt. Op verzoek van leden kan de contributie ook in een keer worden betaald.  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Het boekjaar, de periode waarover de financiele positie wordt berekend/verantwoordelijk loopt van  1 april tot en met 31 maart van het er op volgende jaar.
 • In de maand voorafgaande aan het betreffende kwartaal worden de leden geïnformeerd over de te betalen contributie. In de tweede week van de eerste maand van een kwartaal worden de namen van de nog openstaande leden gepubliceerd in het clubblad met het

verzoek het verschuldigde bedrag alsnog over te maken. Is in de eerste week van de tweede maand van het betreffende kwartaal nog niets ontvangen, cq. geen enkel contact opgenomen met de penningmeester of diegene die vanuit de vereniging is belast met de inning van de contributie, dan wordt de desbetreffende persoon met onmiddellijke ingang geschorst tot het bedrag is ontvangen. Deze schorsing wordt doorgegeven aan de betrokken wedstrijdsecretaris, met de bedoeling dat de speler niet mag worden opgesteld, onder vermelding van de reden. Tevens verwittigt de wedstrijdsecretaris de aanvoerder/aanvoerster van het betrokken team.

 • Indien iemand niet in staat is om enig moment de contributie te voldoen dient contact opgenomen te worden met de penningmeester. Deze kan vervolgens met betrokkene een betalingsregeling treffen. Is een betalingsregeling van toepassing dan is schorsing bij achterstalling contributiebetaling niet van toepassing.
 • Indien een speler door prive-omstandigheden niet in staat is zijn contributieverplichtingen te voldoen kan deze een verzoek tot vermindering, danwel tijdelijke kwijtschelding indienen bij het bestuur. Redenen voor aanpassing van het contributiebedrag zijn: werkloosheid, uitkeringsgerechtigden, tijdelijke afwezigheid waardoor redelijkerwijs gezien het spelen van wedstrijden niet mogelijk is, langdurige afwezigheid door blessures, afwezigheid door vervulling van militaire dienst, zwangerschap (enkel dames).
 • Als richtlijnen gelden: Bijstand/werkloosheid, maar wel spelend lid: betalen als niet-spelend lid: werkloosheid/bijstandsituatie, niet spelend lid: betalen als donateur. Langdurige afwezigheid afwezigheid door blessure, zwangerschap, verblijf elders: betalen als niet-spelend lid. Alle afwijkende contributiebedragen moeten tijdens de bestuursvergadering worden geaccordeerd met een meerderheid van stemmen.

Schematisch ziet de contributie-inning er als volgt uit:

KWARTAAL                apr/mei/juni     jul/aug/sep      okt/nov/dec     jan/feb/mrt

Verzenden signaal      maart              juni                  september       december

Namen in clubblad      mei                  augustus         november        februari

Schorsen                    juni                  september       december        maart

=======================================================================================================

BOETEBELEID

Een speler/speelster kan om diverse redenen een boete worden opgelegd:

 1. Tijdens een wedstrijd kan de scheidsrechter een speler een boete opleggen in de vorm van een gele of rode kaart. De hieraan verbonden consequenties zijn voor rekening van betrokkene. De kosten die verbonden  zijn aan de boete  moeten op de speler verhaald worden. De wedstrijd- secretaris dient na ontvangst van de strafformulieren de penningmeester te verwittigen.

       Deze kan, nadat in het bondsorgaan de hoogte van de boete is vermeld, de boete verhalen op de speler. De periode waarbinnen de boete moet zijn betaald is gelijk aan de contributie- nning.

 • De vereniging  kan een speler boetes opleggen in de vorm van schorsing tot het spelen van wedstrijden en ontzeggen van de toegang tot deelname aan trainingen en wedstrijden.

–     Een geldelijk boete kan worden opgelegd vanwege het wegblijven op de verplicht bij te wonen jaarlijks algemene vergadering. De hoogte van deze boete is gelijk aan 1/12 deel van de verschuldigde jaarcontributie. De inning van deze boetes geschiedt in het eerste kwartaal volgend op de datum waarop de vergadering is gehouden. Deze boete wordt niet opgelegd wanneer het secretariaat tijdig op de hoogte is gesteld van de afwezigheid van het lid.

–     Een geldelijke boete kan worden opgelegd voor het wegblijven bij de te verrichten zaaldienst tijdens de zaalcompetitie. De vereniging is verplicht tijdens het zaalseizoen personen beschikbaar te stellen om het wedstrijdgebeuren in de zaal volgens schema te laten verlopen. De ingestelde zaalcommissie bepaalt volgens een vast te stellen rooster welke senioren deze zaaldienst moeten vervullen. Blijft genoemd lid weg en volgt vanuit de bond een boeteoplegging, dan zal deze verhaald worden op de betreffende personen.

Wordt vanwege het wegblijven van genoemd lid een adequate oplossing gevonden door de

     bereidheid van andere leden deze dienst te laten vervullen kan een schorsing volgen voor de duur van een wedstrijd, cq. verplichte reservebeurt. Inning is gelijk aan de contributie-termijnen.

 • De vereniging kan een speler/lid boetes opleggen in de vorm van geldelijke boetes danwel het ontzeggen van het recht op het spelen van wedstrijden als aanvulling op de sancties door de bond.

========================================================================================================OPZEGGINGEN

Het lidmaatschap kan statutair worden opgezegd vanuit de  vereniging en van de kant het lid. Opzeggingen vanuit de  vereniging geschiedt conform hetgeen is vastgelegd in artikel 11 van de statuten.

Opzeggingen van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te gebeuren. Opzeggingen aan het eind van het verenigingsseizoen dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij het secretariaat op uiterlijk 31 mei van het lopende verenigingsjaar. Opzegging gedurende het seizoen dient eveneens schriftelijk te geschieden met die restrictie dat contributie verplicht blijft tot het eind van het verenigingsjaar. Dit vanwege de kosten die gemaakt zijn door de vereniging bij aanvang van het seizoen en die voor een geheel seizoen vooraf betaald moeten te worden aan derden. Bij opzegging tijdens het seizoen, ontvangt het lid tot het eind van het seizoen het clubblad tenzij het lid anders wenst.

Opzeggingen worden direct na ontvangst kenbaar gemaakt in het clubblad, zodat andere betrokkenen vervolgacties kunnen ondernemen.

Een lid dat bedankt, zowel tijdens het seizoen als na het eind van het seizoen, ontvangt van de penningmeester een schrijven met daarin vermeld het eventueel nog openstaande contributiebedrag dat moet worden voldaan. Volgt na een herinnering van verenigingskant geen reactie kan een incassoprocedure worden opgestart. Dit na overleg binnen het bestuur en afhankelijk van de hoogte van het bedrag.

========================================================================================================

WANGEDRAG VAN LEDEN

Het bestuur is gerechtigd een speler te beboeten in geval van wangedrag. Als wangedrag wordt aangemerkt het vernielen van verenigingseigendom; het zich misdragen tijdens wedstrijden, trainingen en in door de vereniging gebruikte ruimtes; discriminerend gedrag ten opzichte van medespelers, tegenstanders, bezoekers, scheidsrechters; veelvuldig gebruik van onjuist taalgebruik; het niet opvolgen van door de vereniging opgelegde regels en afspraken.

Signaleren en melding van wangedrag dient onverwijld kenbaar gemaakt te worden bij de voorzitter van de vereniging die daarop samen met de overige leden van het dagelijks bestuur tot sanctie kan overgaan. Deze sanctie wordt de betrokken persoon schriftelijk binnen een week kenbaar gemaakt.

Als sanctie kunnen gelden: een bespreking met het lid, aangaande het voorval; een berisping van het lid; een schorsing van het lid, een voorstel tot royement van het lid bij de algemene vergadering.

========================================================================================================

KASCONTROLECOMMISSIE 

DOELSTELLING: Het controleren van de financiële handelingen (vastgelegd in de boekhouding) van de penningmeester en het vaststellen of de gelden goed, correct beheerd worden en de financiële positie van de vereniging onder controle is.

De kascommissie dient als resultaat van de controle een formele brief aan het bestuur te richten waarin voorgesteld wordt de penningmeester décharge te verlenen op de jaarvergadering voor zijn financieel beheer indien zij dit van mening is.

UITVOERING / RICHTLIJNEN:

De kascommissie heeft het recht zelf alle bescheiden op te vragen en in te zien die zij nodig acht. De penningmeester wordt geacht zijn administratie zodanig te beheren dat alle vragen tot tevredenheid beantwoord kunnen worden.

Indien naar oordeel van de kascommissie bepaalde documenten en/of details ontbreken dient dit vastgelegd te worden. Als dit niet van invloed is op het voorstel tot verlenen van décharge dan dienen dit soort bevindingen als opmerking vastgelegd te worden opdat de penningmeester in overleg met het bestuur kan bepalen of dit het volgend jaar gewijzigd moet worden.

Indien naar mening van de kascontrolecommissie onvoldoende vastgelegd kan worden of het financieel beheer onder controle is, dient het bestuur onverwijld ingelicht te worden opdat maatregelen (indien nodig) genomen kunnen worden. Uiteraard wordt in dit geval in de formele brief geen voorstel tot décharge gegeven.

De jaarvergadering dient vast te stellen in hoeverre de penningmeester vervangen moet worden danwel de kans krijgt alsnog ontbrekende zaken te laten zien, danwel alsnog décharge wordt gegeven.

Voordat de formele brief geschreven wordt kan de commissie eerst de gevonden hiaten met het bestuur doornemen teneinde vast te stellen of tekortkomingen anderzijds verklaarbaar/bekend zijn.

Een aantal basiscontroles zijn: zijn de contributiebetaling correct verlopen/geboekt. Werden boetes,opgelegd door de bond betaald door het lid. Hebben adverteerders, tijdig een rekening ontvangen en betaald. Is er een adequate registratie van leden/afwijkende betaling.

PS: Bij Korfbalvereniging Purmer kan ieder lid op ieder moment inzage vragen in de gegevens van de

       penningmeester. De penningmeester is verplicht zijn administratie toegankelijk te houden/maken

       voor de leden.

PS: Indien leden zelfstandig aktiviteiten organiseren waarbij geld ter sprake komt dan zal altijd een

       gedetailleerde verslaglegging voorzien van bewijzen (bonnen) moeten dienen als afrekening.

       Omdat de kascontrolecommissie leden zijn weten ze ook wat er allemaal speelt in de vereniging

       en kunnen derhalve ook op deze zaken controle uitoefenen.

=======================================================================================================

3.1

RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT VERJAARDAGEN, JUBILEA etc.

Doel van deze richtlijnen is aan te geven welke acties er genomen worden indien er gelegenheid is die voor leden belangrijk is, cq kan zijn.

Er zij diverse signalen waarop acties genomen kunnen worden. De meest voorkomende zijn:

A.         signalen via de leden administratie, het initiatief om wel of niet aktie te nemen ligt bij de vereniging. (ledenadministratie);

      B.         op grond van een bericht / ingezonden stuk van een lid of derden;

GELEGENHEIDBRONPLAATSEN IN CLUBBLADATTENTIE VAN DE VERENIGING
VerjaardagenAJaNee
GeboortesBJaKleine attentie
HuwelijkBJaNee
Jubilea in prive sfeer 12,5; 25 jr. etcBJaNee
Jubilea vereniging 10; 20; 25; 30; 35 jrAJaKleine attentie
VerhuizingBJaNee
Opzeggen lidmaatschapBJaNee
Behalen diploma’s op korfbalgebiedA/BJaKleine attentie
Blessure’s / ziekteA/BJaNee
    

Kampioensschap       è max 100 euro te besteden (bloemen/etentje in kantine) (1 keer per jaar)

Purmer Bokaal           è cadeaubon van 50 euro + bloemetje

Jeugdlid in zonnetje   è cadeaubon van 10 euro  of bioscoopbon

Stoppen kaderlid        è bloemetje, per situatie vooraf bespreken

Note’s:

–           vaak zal een team zelf een attentie / cadeau regelen indien daar aanleiding voor is;

–           naar de secretaris/redactie ingezonden stukken voor ALLE leden worden “automatisch”

             geplaatst;

–           uitnodigingen gericht aan het bestuur worden beschouwd als persoonlijke uitnodigingen en worden derhalve niet geplaatst;

========================================================================================================

3.2         RICHTLIJNEN VOOR HET AANTREKKEN VAN SPONSORS EN ADVERTEERDERS

Sponsors zijn nodig om de vereniging (financieel) te steunen teneinde mee te helpen de vereniging een gezond bestaansrecht op te laten bouwen.

1.         Er zijn diverse vormen van sponsoren / ondersteuning, zoals:

 • via advertenties in het clubblad en op de site;
 • via reclameborden op het veld of in het clubhuis;
 • via goederen zoals shirts / speelmateriaal / meubilair;

2.         ADVERTENTIES in clubblad en op de site

A.        NIEUWE ADVERTEERDERS EN WIJZIGINGEN OP BESTAANDE ADVERTENTIES

–           Ons clubblad is uitgevoerd in A4 formaat waarbij als hoofdlijn een minimale advertentie grootte van 1/6 deel aangehouden moet worden.

De algemene richtprijzen zijn:

 • 1/6 of 2/6 deel kost             €  ;100  = kleine advertentie op site
 • Halve pagina                      €  ;150  = middelgrote advertentie op site
 • gehele pagina kost             €  ; 200 = grote advertentie op site

Indien een adverteerder afwijkende maten afgeeft moet in principe de eersthogere prijs worden afgesproken. Speciale maten en/of wensen dienen eerst met het bestuur overlegd te worden;

–           Een advertentieperiode loopt minimaal 1 seizoen/ 1 jaar. Het seizoen start in augustus. Dus als in maart een adverteerder wil starten met een advertentie ontvangt hij een rekening van maart t/m juli van het volgende jaar. Ook maart tot maart is een optie.

–           Advertenties worden in zwart/wit of in kleur geplaatst. De vereniging bepaalt in principe waar en in welke kleur de advertentie geplaatst wordt. Er mogen geen toezeggingen gedaan worden met betrekking tot plaatsing op voor-/achterblad of elders in het clubblad. Wel zal er, indien mogelijk, rekening gehouden worden met de voorkeur / wens van de adverteerder;

–           Advertenties worden gedurende de advertentietermijn in principe niet gewijzigd. De adverteerder moet derhalve dringend geadviseerd worden geen prijzen te vermelden in zijn advertenties;

–           Het is niet toegestaan met adverteerders te praten over afwijkende prijzen en/of afspraken anders dan via het bestuur. Ook mag er geen informatie tussen de adverteerders onderling uitgewisseld worden;

–           Indien een adverteerder bereid is gevonden bij ons te adverteren moet een duidelijk lay-out van de gewenste advertentie worden verzorgd liefst via email voor de site.. Bij voorkeur in zwart/wit, waarbij het contrast duidelijk moet zijn. Indien er sprake is van uitsluitend een tekst kan worden volstaan met de opgave van de tekst die door korfbalvereniging Purmer in een vorm gegoten wordt ter grootte van de gewenste advertentie;

–           Nieuwe adverteerders worden toegevoegd aan het sponsoroverzicht dat door de penningmeester beheerd wordt. De penningmeester wordt verzocht (middels email of een document) een faktuur te verzenden;

Onderling overleg en afstemming tussen de propagandamedewerker en de penningmeester / secretaris is nodig ter voorkoming van het gratis adverteren

B         BESTAANDE ADVERTEERDERS

–           Alle bestaande adverteerders moeten rond de voorlaatste maand van afloop van ieder jaar benaderd worden met betrekking tot voortzetting van hun advertentie (tenzij ze nog een lopend “contract” hebben). Een goede methode hiervoor is het verzenden van bedankbrieven voor hun steun in de afgelopen periode waarbij verzocht wordt de relatie voort te zetten en hen korte tijd later hieromtrent te benaderen. Uitgangspunt is dat zij verzocht worden minimaal dezelfde advertentie te plaatsen. Na deze acties kan weer het proces opgestart worden om de penningmeester te verzoeken één en ander te factureren.

C         BORDSPONSORING

            Reclameborden langs het veld zijn toegestaan mits de hoogte max. 80 cm is. De richtlijn voor

             de prijs per jaar is in principe 150 euro per strekkende meter. Het bord dient geleverd te 

             worden door de sponsor omdat die over het algemeen al connecties heeft met een bedrijf op

             dit gebied.  De club bepaalt waar het bord langs het veld komt te hangen.

D         ANDERE SOORTEN VAN SPONSORING.

Alle andere vormen van sponsoring worden in overleg met en door het bestuur vastgesteld. Iedere actie om steun voor de vereniging te krijgen wordt op prijs gesteld, echter, er mogen nooit toezeggingen gedaan worden.

Als iemand voorbereidende acties wil ondernemen kan een voorstel uitgewerkt worden waarbij de volgende zaken vastgelegd zijn:

 • wie is degene die een aanbieding of verzoek heeft,  naam, aard van de sponsor, contactpersoon, telefoonnummer, enz;
 • welke vorm van sponsoring wordt aangeboden (kleding, materiaal);
 • is er sprake van uitsluitend materiaal of ook van financiële steun, zijn er richtbedragen genoemd;
 • wordt er een tegenprestatie verlangd van de vereniging en zo ja, welke?

   ALGEMEEN

 • De penningmeester beheert het sponsor/adverteerders overzicht.met de specifieke kenmerken en de status van het “contract”. Een copie van deze lijst wordt regelmatig / op verzoek bij het bestuur aangeleverd ter bespreking;
 • Ieder lid kan een sponsor binnen halen overeenkomstig de richtlijnen na overleg met het bestuur.
 • Bij een meerjarig contract kan over korting gesproken worden. Afstemmen met bestuur.

======================================================================================================

3.3    RICHTLIJNEN PROPAGANDA

Algemeen

Propaganda is nodig om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en middels (extra) inkomsten een basis te leggen voor handhaving en verdere uitbouw van alle verenigingsactiviteiten.

Er zijn vele manieren om de vereniging bekendheid te geven:

            A –       BINNENKOMENDE PROPAGANDA

 • Adverteerders, winkels / bedrijven die middels een advertentie in ons clubblad reclame maken;
 • Sponsors, mensen die geld of middelen ter beschikking stellen met als tegenprestatie reclame door onze vereniging;

B.            UITGAANDE PROPAGANDA

 • Adverteren / bekendmakingen in huis en huis bladen / kranten;
 • Oproepen voor nieuwe leden;
 • Aankondigingen van activiteiten zoals klaverjassen / bingo e.d.;
 • Contacten aanknoppen met derden, zoals kranten teneinde kopij te kunnen inleveren of op een andere wijze reclame te maken;
 • Het regelen van interviews tussen journalisten (kranten) en korfbalvereniging Purmer. Bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden;
 • Het in winkels aanhangen van korfbalvereniging Purmer informatie zoals oproep nieuwe leden, geven van contactadressen, activiteiten enz.;
 • Het in wachtkamers van doctors / ziekenhuis enz. neerleggen van korfbalvereniging Purmer propaganda materiaal;
 • Het verspreiden van folders, aanplakbiljetten enz.;
 • Representatie van de vereniging bij bondsvergaderingen, andere verenigingen, de gemeente en officieel aangekondigde gelegenheden waarvoor uitnodigingen zijn ontvangen.

Binnen de vereniging kunnen verschillende mensen een deeltaak van het totale propaganda pakket uitvoeren. Essentieel is een goede afstemming en samenwerking met alle leden en commissies van de vereniging. Aangezien propaganda een verantwoordelijkheid is van het bestuur kunnen geen bindende afspraken, die afwijken van de instructies, met derden gemaakt door degenen die belast zijn met deze taken. Degene die verantwoordelijk is voor propaganda zorgt ervoor dat er een “draaiboek” is van activiteiten (adressen / contactpersonen enz.) en handelingen, eventueel voorzien van voorbeelden.

========================================================================================================

3.4

RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE GELDSTROMEN BINNEN DE VERENIGING

De hoofddoelstelling is zoveel mogelijk geld binnen te krijgen voor de vereniging ten behoeve van de basis financiële verplichtingen zoals;

 • schulden aflossen;
 • bondsgelden, veldhuur, zaalhuur;
 • aanschaf / onderhoud materiaal;
 • investeringen te kunnen doen om te groeien en verbeteringen aan te kunnen brengen;
 • aktiviteiten te kunnen ontplooien;
 • Naast de contributie kan geld binnen komen via sponsoring, adverteerders, kantine inkomsten en aktiviteiten.
 • Een commissie / lid dat geld in eigen beheer heeft, wordt geacht alles te doen om bovenstaande doelstelling te bereiken. Uitgangspunt is dat bij kostenverhogende aktiviteiten (zoals bij de jeugd) de commissie zelf zorg draagt dat het beschikbare geld op een efficiënte wijze, verdeeld over een jaar gebruikt wordt.
 • Het opzetten van een begroting voor het seizoen of een geplande aktiviteit is in principe vanzelfsprekend zodat negatieve verrassingen uitblijven.
 • De aktiviteitencommissie heeft evenals de kantinecommissie als primaire doelstelling zoveel mogelijk winst te maken. De jeugdcommissie dient eventuele kosten zo laag mogelijk te houden.
 • De kantinecommissie heeft geen geld in eigen beheer, uitgaven worden direct via de penningmeester verrekend;
 • De jeugd- en activiteitencommissie kunnen vooraf op basis van een begroting een voorschot opvragen bij de penningmeester. Na een aktiviteit wordt binnen een maand afgerekend met de penningmeester tezamen met een financieel overzicht van de aktiviteiten.
 • Bij aktiviteiten waarbij meer commissies betrokken zijn dienen de commissies onderling de eventuele financiële overdrachten te regelen.
 • Commissies mogen eigen initiatieven / aktiviteiten ontplooien die per saldo geld opleveren. Het kan derhalve voorkomen dat een deel van de winst van een aktiviteit wordt gebruikt om iets extra’s te doen voor de leden. (voorbeeld: prijsjes bij lotenverkoop).
 • Het bestuur (de penningmeester) kan tussentijds verzoeken om bepaalde aktiviteiten direkt af te rekenen. (zoals bijvoorbeeld Grote Clubactie)
 • Het bestuur (de penningmeester) is verantwoordelijk voor een goede financiële huishouding, controle, vastlegging en toezicht op de doelstelling en kan derhalve ingrijpen in geval naar hunner oordeel onjuiste/onverantwoorde akties / uitgaven gepland worden.

======================================================================================================

4

               BELEIDSNOTITIE

          TECHNISCHE COMMISSIE

Inhoudsopgave

 1. Samenstelling  commissie;
 2. Taken en verantwoordelijkheden;
 3. Samenstelling teams;
 4. Nieuwe leden;
 5. Trainingen / trainers;
 6. Wisselspelers;
 7. Blessure’s;
 8. Kwaliteitsbewaking;
 9. Wedstrijdzaken;
 10. Doelstellingen;
 11. Bijlagen:
  1. Overige taken:
   1. terreindienst;
   1. zaaldiensten/ commissie;
   1. scheidsrechters;
   1. materiaalbeheer;

                  B             –          opleidingen

Het doel van dit document is een inzicht te geven in het beleid en de richtlijnen binnen de vereniging met betrekking tot alle zaken welke van belang zijn bij het wedstrijdgebeuren en de randzaken daaromheen. De onder 11 genoemde punten behoren niet direct onder TECO-verantwoordelijkheid en kunnen derhalve gedelegeerd worden.

Deze richtlijnen zijn van toepassing voor de senioren en de jeugd. Daar waar de jeugdaanpak afwijkt wordt dat vermeld.

1.                     Samenstelling van de commissie.

De technische commissie (TeCo) senioren, wordt jaarlijks op de leden­vergadering gevormd. De wedstrijdsecretaris (WS) is ambtshalve verbonden aan deze commissie en fungeert als secretaris.

Naast de wedstrijdsecretaris kunnen één of meerdere leden in de commissie worden gekozen. De commissie kiest uit de TeCo leden een voorzitter. De jeugdcommissie benoemd de jeugd Teco tijdens de eerstvolgende jeugdcommissievergadering na de jaarvergadering.

De keuze van de commissieleden dient gebaseerd te worden op de uitgangspunten dat zij “neutraal” (kunnen) functioneren en betrokken zijn bij de uitvoering van de taken. Gevoel voor korfbal, omgang met mensen en integriteit zijn gewenste eigenschappen voor leden van deze commissie. Tevens kunnen dit nooit meer leden zijn dan het aantal teams dat de vereniging kan opstellen.

2.                     Taken en verantwoordelijkheden

 • Het regelen van trainers en coaches bij alle teams (zie punt 5). Deze functioneren volgens de richtlijnen die  de TeCo opstelt.
 • Maken van opstellingen, zorgen dat de leden dit tijdig weten.
 • In overleg met trainer / coaches (en spelers) de aanvoerders (en diens vervanger) per team bepalen.
 • Zorgdragen dat er een zaalcommissie is. Dit kan een “onafhankelijke” commissie zijn maar functioneert onder verantwoordelijkheid van de TeCo;
 • Zorgdragen dat er terreindienst is;
 • Zorgdragen voor kennis, propaganda, inschrijvingen van opleidingen;
 • Zorgdragen en regelen voor / van scheidsrechters;
 • Zorgdragen dat het competitieprogramma gespeeld kan worden, de leden tijdig via het clubblad laten weten wanneer ze waar moeten spelen;
 • Regelen van oefenprogramma’s, toernooien, zaalruimte en trainingen;
 • Alle contacten met de korfbalbond, de gemeente met betrekking tot technische zaken, het wedstrijdprogramma, de zaalruimte enz.;
 • Materiaalbeheer

Opmerking:      een aantal van deze zaken kan gedelegeerd worden.

3.                     Samenstelling van de teams.

Aan de competitie, binnen of buiten, wordt deelgenomen met achttallen. Het aantal teams dat kan worden ingeschreven hangt af van het aantal leden wat bij het begin van het seizoen lid is van KV Purmer. Het bestuur hanteert als verdeelsleutel / richtlijn, vijf dames en vijf heren per team. Een voorbeeld: 20 dames en 20 heren houdt in dat er 20 : 5 = 4 teams worden ingeschreven. Is het aantal, bijvoorbeeld, 18 of 19, dan kan het bestuur be­sluiten om alsnog 4 teams in te schrijven. Dit kan afhangen van de mogelijkheid om junioren in te laten vallen, te verwachten herstel van langdurig geblesseerden of andere situaties die aanleiding geven te veronderstellen dat er geen problemen ontstaan. De leden worden zo gelijk mogelijk verdeeld over de teams. Bij de jeugd zal dit gezien de leeftijden problematiek /ploegindelingen  extra zorgvuldig dienen te gebeuren.

Aan de korfbalbond moet per team 4 vaste dames en 4 heren worden opgegeven. De TeCo bepaald wie als vijfde dame of heer van een bepaald achttal, op de Algemeen Reserve­lijst wordt geplaatst. Zo’n speler kan derhalve, in ieder ander team inzetbaar zijn. Het spreekt voor zich dat de keuze voor dergelijke spelers zorgvuldig moet gebeuren en in principe de “betere” en / of altijd beschikbare speler op deze lijst wordt geplaatst.

Jaarlijks bepaalt de TeCo, wie in welk team zal gaan uitkomen (veld en zaal). Zij doen dat voor alle teams. Een uitzondering op die regel kan zijn, dat de trai­ner/coach die voor het eerste team zal worden aangetrok­ken, van het bestuur (na overleg met de TeCo) de vrijheid krijgt zijn keuze geheel zelfstandig aan te geven.

Jaarlijks aan het einde van elk seizoen en in het laatste cluborgaan maakt de TECO de voorlopige selectie’s bekend voor het volgende seizoen. Voor de start van de competitie wordt de teamindeling bekend gemaakt waarmee aan de competitie begonnen wordt. Gedurende de eerste zes ronden is het daarna nog mogelijk om, indien noodzakelijk, muta­tie’s te verrichten in de samenstelling van een team.

4.                     Nieuwe leden.

Nieuwe leden, welke zich gedurende het lopende veld- cq. zaalseizoen aanmelden, worden in beginsel niet spelend lid. Zij worden wel op de AR-lijst geplaatst en blij­ven zo ten alle tijde beschikbaar voor elk team. Bij de eerstvolgende compe­ti­tie kunnen zij dan worden ingedeeld. Dit kan zijn: de start van de veld-; de zaal- of bij het vervolg de veldcompetitie.

Indien er “open” plekken zijn en er geen geblesseerde spelers zijn die op korte termijn worden terug verwacht kan een lid, indien geschikt, direct worden ingedeeld. Hij/zij wordt in zo’n geval direct spelend lid.

Het plaatsen van een nieuw lid in een team zal pas geschieden na overleg en afstemming van alle TeCo leden en bij de jeugd eventueel met de trainers. In principe na bespreking in een TeCo vergadering.

Voor ieder nieuw lid moet afzonderlijk worden bekeken in welk teams het geplaatst kan worden en of het zich in dat team thuis zal kunnen voelen. Enige richtlijnen:

 1. Het lid heeft korfbalervaring en is vrij jong. Hij/zij een aantal weken in één van de hogere teams testen;
 2. Het lid is jong maar heeft geen korfbalervaring. Hij/zij testen in één van de lagere teams en nauwlettend volgen. Als blijkt dat hij/zij ambi­tieus is en kwaliteiten heeft, extra begeleiden en opleiden voor “hoger op”;
 3. Het lid is wat ouder en heeft korfbalervaring. Indien hoog gespeeld en nog ambitieus, testen als onder A. Indien geen ambities dan testen als onder B;
 4. Het lid is wat ouder, heeft geen korfbalervaring en wil wel korfballen. Testen als onder B.;
 • Het lid ongeacht de leeftijd, wil geen competitie spelen. Hij/zij zal dan naar de recreantengroep worden verwezen. In deze groep staat gezelligheid en het korfbalspel zonder enige wedstrijdverplichting voorop. Mocht hij/zij zich toch bedenken om actief in de competitie te worden ingezet, kan overplaatsing geregeld worden.

NB:  Elk nieuw lid, ongeacht de leeftijd,  dient de mogelijkheid te krijgen te worden  opgesteld in het  

        team dat het beste bij hem/haar past, waarbij de korfbalkwaliteiten in principe doorslaggevend

        moeten zijn. Ongeacht het spelniveau kan een nieuw lid niet tijdens een lopende competitie de

        plaats van een ander lid innemen. (tenzij: zie boven)

NB: Een potentieel nieuw lid kan/mag in principe 3 keer gratis meetrainen alvorens te beslissen lid te

       worden. Met name bij jeugd moet dit flexibel toegepast worden in overleg met de jeugd-TeCo.

5.                     Trainingen / Trainers.

De TeCo stelt jaarlijks de diverse trainers aan voor alle teams.­ Deze trainers dienen tijdig, via het  clubblad, te worden bekend gemaakt. De enige uitzondering op de regel is, dat het bestuur op advies van en in overleg met de TeCo de trainer/coach van het eerste bepaalt. Daarbij moet worden opgemerkt dat de voorkeur gaat naar een trainer die ook de training van het tweede verzorgt, danwel dat deel dat tot de selectie behoort. (Als coach kan iemand anders worden aangetrokken).

Trainingstijden worden in overleg met de trainers vastgesteld.

De TeCo zorgt ervoor dat alle ploegen gelegenheid tot trainen hebben. Aanvragen van zaaluren worden op grond van de te verwachten teams aangevraagd.

Trainingsavonden en de zaaluren worden pas verdeeld na onderling overleg tussen de TeCo leden en de jeugdcommissie, zodat een verdeling van uren, beschikbaarheid materiaal enz. wordt gewaarborgd. Gezien de aard van onze vereniging kan training niet verplicht worden (behoudens voor de wedstrijdsportteams, het eerste team). Dit betekent dat bij teamindelingen de trainingsopkomst niet bepalend mag zijn voor de keuze voor een bepaald team. Uiteraard kan dit wel meegenomen worden in de keuze / beslissing voor een speler indien de kwaliteiten niet ver uit elkaar liggen. Een zekere druk uitoefenen om wel te trainen is vanzelfsprekend.

De taken en verantwoordelijkheden van een trainer / coach liggen vast in een aparte taakbeschrijving.

5.                     Wisselspelers.

Iedere ploeg heeft wisselspelers nodig. Deze kunnen ingeval van een blessure of als taktische wissel worden ingezet. Alle wisselspelers worden in het cluborgaan aangekondigd, of ingeval van afberichten door de WS persoon­lijk uitgenodigd.

Het uitnodigen van de wisselspelers/sters dient vanuit één centraal punt te geschieden (door de wedstrijdsecretaris), tenzij andere afspraken binnen en / of door de TeCo gemaakt worden. Dit omdat er vele spelregels zijn met betrekking tot het wel / niet invallen in een ploeg en er een goed overzicht moet zijn wie waar gespeeld heeft.

De TeCo bepaalt in onderling overleg wie, waar, wanneer wissel staat dan wel kan worden inge­zet.  De wedstrijdsecretaris geeft uitvoering aan de afspraken. Indien er geen overleg mogelijk is handelt de wedstrijdsecretaris naar eigen inzicht. Uitzondering kan zijn de wissels / spelers bij eerste team. Indien is afgesproken dat de trainer / coach dit bepaalt dient deze tijdig (en na informatie / overleg met de wedstrijdsecretaris) aan te geven wie hij kiest. Dit geldt ook wanneer er junioren worden ingezet.

Heeft iemand afbericht en is hij/zij inmiddels vervangen en hij/zij komt alsnog opdraven, wordt hij/zij onmiddellijk als extra (laatste) wissel op de bank geplaatst. Hij/zij kan dan ook op dat moment, geen aanspraak maken op een basisplaats. Als iemand wissel staat in het clubblad en een basisspeler schrijft af kan de TeCo alsnog een ander oproepen als basisspeler in te vallen. Deze maatregel zal echter zeer zorgvuldig moeten worden toegepast (zeker bij de jeugd) en mag niet leiden tot problemen met reeds opgestelde wissels.

Uitgangspunt moet zijn dat wissels pas ingezet worden indien er (bewust) ondergepresteerd wordt.

Bij de niet wedstrijdteams en met name bij de jeugd moet zeer zorgvuldig omgegaan worden met wisselen vanwege de mate van presteren en bovenal zijn de coaches/trainers verplicht alle spelers evenveel wedstrijd-tijd te geven gedurende een competitie.

7.                     Blessure’s.

Raakt een speler/ster geblesseerd of is om andere redenen voor korte of langere afwezig (bijvoorbeeld zwangerschap), dan bepaalt de TeCo eventu­eel in haar eerstvolgende bijeenkomst een vervanger voor hem/haar. Tot de eerstvolgende TeCo-vergadering, handelt de wedstrijdsecretaris zoals hiervoor bij de wisselspelers staat aangegeven. Deze vervanger kan dan, vanaf dat moment, reglemen­tair niet meer in zijn team uitkomen, maar kan wel worden teruggeplaatst als de gebles­seerde is hersteld. Dit wordt in overleg met de TeCo door de wedstrijdsecretaris geregeld.

Is een geblesseerde speler/ster hersteld, dan wordt deze in het eerstvolgende cluborgaan weer van de blessurelijst verwijderd en opgesteld. Zij kunnen niet hun plaats met onmiddellijke ingang opeisen. Afhankelijk van de duur van de afwezigheid en de kwaliteiten van de speler wordt deze weer opgesteld in een lager of hetzelfde team. Ook kan gekozen worden de speler een aantal trainingen te laten volgen alvorens weer op te stellen.

Herplaatsing na lange afwezigheid geschied in principe niet tijdens het lopende seizoen, maar bij aanvang van de veld-; zaal- of bij het vervolg van de veldcom­petitie, tenzij er eerder een “gaatje” is.

8.                     Kwaliteitsbewaking.

De TeCo, draagt er zorg voor dat de kwaliteit over alle teams op een evenredige wijze wordt verdeeld. Om op de hoogte te blijven van de kwaliteit van alle spelers en speelsters, zullen de TeCo-leden regelmatig de wedstrijden en de trainingen van de diverse teams moeten gaan bezoeken. Op de diverse bijeenkomsten kan er dan een verslag gedaan worden van zijn/haar bevindingen.

Kortom: de TeCo stelt zich blijvend op de hoogte van wat er leeft bij de leden, binnen de teams en bij de trainers en coaches. Ook kan de TeCo besluiten, aan één of meerdere spelers/sters, meer aandacht te schenken. Op deze wijze kunnen eventuele nieuwkomers in een eerder stadium op hun kwaliteit worden inge­deeld.

De TeCo zorgt ervoor dat trainer/coaches op de hoogte blijven van spelregels, verwacht gedrag en andere van belang zijnde punten die bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie, het korfbalspel en de kwaliteiten van de spelers.

Trainingsmethodieken, afstemming tussen trainers en TeCo is onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

Regelmatig worden prestaties van individuele spelers en een team besproken teneinde steeds weer een zo zorgvuldig mogelijke beslissing te kunnen nemen met betrekking tot opstellingen enz.

De TeCo kan direct mensen benaderen, die volgens hen korfbaltechnisch inzicht hebben, om verslag te doen van zijn bevindingen van een speler en of team. (“scoutfunktie”) Dit dient uitsluitend selectief en zorgvuldig te worden toegepast. Met name bij jeugd is het verstandig de hulp van derden in te roepen in conflictsituaties tussen jeugdtrainers en jeugd TeCo.

9.                     Wedstrijdzaken.

De wedstrijdsecretaris regelt alles wat met wedstrijden te maken heeft.

 • Competitie wedstrijden. Deze worden voor het begin van elk sei­zoen, door het bondsbureaun bekend gem­aakt. De  wedstrijdscretaris maakt deze dan bekend in het ver­enigingsorgaan en draagt er zorg voor dat er wekelijks volledige teams binnen de lijnen komen te staan.
 • Oefenwedstrijden/toernooien. Voorafgaande aan ieder seizoen (of gedurende de overgangsperiodes) spelen de diverse teams, één of meerdere oefenwed­strijden en/of toernooien, ter voorbe­reiding op het echte compe­ti­tie gebeuren. De TeCo zoekt verenigingen (wordt uitge­nodigd, of laat dat regelen) en zorgt voor dat er zoveel mogelijk ploegen de kans krijgen een oefenwedstrijd of toernooi te spelen.

Wat het eerste betreft wordt in overleg met de trainer/coach een oefenprogramma samengesteld. De TeCo kan ook de trainer/coach van ieder team een oefenwedstrijd laten regelen.

 • Strafzaken. De TeCo speelt een essentiële rol bij de behandeling van strafzaken. Waar nodig begeleidt en adviseert de TeCo spelers bij een strafzaak. Bij wangedrag kan de TeCo het bestuur schriftelijk verzoeken maatregelen te nemen tegen een bepaalde speler. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een beschrijving van de gebeurtenissen en de voorgestelde strafmaatregelen.

10.                   Doelstellingen.

Onze korfbalvereniging kent als belangrijkste doelstel­ling, dat iedereen met plezier zijn/haar wedstrijden afwerkt in het team waarin men wordt geplaatst. Het resul­taat staat daarbij op de tweede plaats. Vanuit deze doelstelling moet gewerkt worden aan verbetering / continuiteit van de resultaten. Het is vanzelfsprekend dat de druk op het resultaat bij een eerste team veel hoger ligt dan bij het laagste team. Van een eerste-teamspeler (wedstrijdsport-spelers) mag verwacht dat hij zich volledig instelt op het behalen van het hoogste resultaat: winnen.

Indien in een team een wat mindere speler/ster geplaatst, is het de taak van het gehele team en zijn  trainer/coach, dat het lid opgevangen en begeleid wordt. Lukt dat niet dan kan de TeCo om hulp worden ge­vraagd.  De TeCo leden stellen zich tot doel dat iedereen het naar de zin heeft en eventuele problemen vroegtijdig worden gesignaleerd/besproken en opgelost.

11A.                 Overige taken.

 • Terreindienst: De TeCo benoemt iemand die bij slecht weer op wedstrijddagen beoordeelt of het veld bespeelbaar is. Zo neen, dan informeert hij de wedstrijdsecretaris die op zijn beurt de aanvoerders van de desbetreffende teams (die de spelers informeert), de tegenstander en de scheidsrechters informeert.
 • Zaaldiensten: De TeCo benoemt een zaalcommissie die zorgdraagt dat de richtlijnen van de bond worden toegepast en de daarbij behorende verplichting worden nagekomen. De zaalcommissie legt verantwoording af aan de TeCo. De TeCo overlegt met de zaalcommissie met betrekking tot aanpak en bij eventuele problemen over te nemen acties. Deze zaalcommissie zorgt dat bij thuiswedstrijden leden aanwezig zijn die de dienst kunnen draaien. Alle senior- / juniorleden worden ingezet op de diensten waarbij rekening gehouden wordt met leden die anderzins reeds veel werk verzetten voor de vereniging. Bij de jeugd kunnen ook ouders betrokken worden bij de zaaldiensten.
 • Materiaal: De TeCo delegeert het materiaalbeheer naar een materiaalbeheerder of commissie. Middels regelmatig overleg wordt gezorgd dat er voldoende materiaal (palen / ballen / lijnen enz.) aanwezig is. Maatregelen ter vermijding van wegraken van materiaal worden door de TeCo geïntieerd / vastgesteld. De TeCo houdt toezicht op juist gebruik en aanwezigheid van materiaal.
 • Scheidsrechters: De  TeCo (over het algemeen de wedstrijdsecretaris) zorgt ervoor dat de vereniging voldoende verenigings-scheidsrechters heeft, dat ze worden opgesteld en de door de bond vastgestelde wedstrijden fluiten. Bij de oudere jeugd (+/- 14-15 jaar) wordt druk uitgeoefend om scheidsrechter te worden. Dit kan beginnen met het onder begeleiding leiden van de wedstrijden van de kleinste jeugd.

11B                  Opleidingen.

De TeCo heeft als extra taak opleidingen te coördineren en de leden warm te maken opleidingen te gaan volgen op het technische vlak. Het districtsbureau, organiseert jaarlijks diverse opleidingen zoals:  Basiscursus korfbaltrainer, Jeugdkorbaltrainer, Korfbaltrainer, Oefenmeester, Scheidsrechter,

Jeugdwedstrijdleider, Welpenkader, Korfbalpropaganda training, Bestuurskadertraining.

Leden kunnen bij de TeCo of secretaris terecht voor vragen hieromtrent.

Zie voor updated opleidingsoverzicht de KNKV site.

================================================================================================

6        BELEIDSNOTITIE                 

     JEUGDCOMMISSIE (aanvullende richtlijnen)

De jeugdcommissie (JC)

          De JC heeft een zelfstandig bestuur dat verantwoording aflegt aan het verenigingsbestuur.

–           De JC zorgt voor jeugdpropaganda, pakt externe aktiviteiten op met als doel nieuwe

             jeugdleden aantrekken.

–           Ouders worden betrokken bij het jeugdgebeuren

–           Indien jeugdproblematieken niet (snel) opgelost kunnen worden zal in overleg met

             verenigingsbestuur bepaald worden welke oplossing namens de vereniging uitgevoerd wordt.

–           De JC heeft een aktieve rol in het leveren van jonge scheidsrechters, trainers en het warm

             maken van oudere jeugd voor het aktief zijn in vrijwillligerswerk voor de club.

Omgang met de jeugd.

–           De JC zal te allen tijde de jeugd zo positief mogelijk benaderen.

–           Mochten er problemen zijn met de trainer en/of coaches of met medespelers/sters, kan de jeugd bij de JC terecht.

–           Zij zullen problemen vertrouwelijk behandelen.

–           De JC onderhoudt nauwe kontakten met jeugd en ouders en probeert ouders te betrekken bij

             het jeugdgebeuren.

–           Jeugd en ouders moeten weten wat de KV Purmer spelregels zijn en geïnformeerd worden

             over de mogelijkheden om zaken bespreekbaar te maken. Bij nieuwe jeugdleden is het

             belangrijk uit te leggen dat korfbal een teamsport is en er geen garantie bestaat voor het team

             waar het kind in geplaatst wordt. Dat kan jaarlijks wijzigen.

–           Met jeugd wordt niet onderhandeld. Er wordt niet met jeugd (vooraf) gesproken over

             teamsamenstellingen.

–           Jeugd (en ouders) moeten “een verhaal” horen en merken dat het kader op een lijn zit en

             elkaar ondersteunt.

–           Er is nooit een stop op jeugdleden, iedereen die zich aanmeld mag meetrainen en wordt

             overeenkomstig de beleidslijnen ingevoegd.

===================================================================================================

Technische zaken.

De TeCo van de JC bestaat uit de Ws-junioren, Ws-aspiranten, de Ws-pupillen en/of eventueel een  4e persoon die bijvoorbeeld als voorzitter optreedt en toeziet dat de TeCo uniform werkt en er een goede relatie is tussen JC en jeugdtrainers. Dit kan ook een trainersbegeleider zijn.

Samenstellen teams.

 • Bij de jeugd dienen de teams in nauw overleg met trainers/coaches worden vastgesteld. In conflictsituaties beslist de TeCo danwel wordt het geschil voorgelegd aan het bestuur.
 • Het toepassen van de bondsregels m.b.t. gemiddelde leeftijden, klasse etc. moet zorgvuldig toegepast worden. Uitleg aan trainers/ouders helpt bij discussies op dit punt.
 • Bij het samenstellen van de teams wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met vriendjes/vriendinnetjes die met elkaar willen spelen. (Dit vooral in de pupillen)
 • Mocht zich tijdens het seizoen een opmerkelijke groei voordoen, waardoor het aantal teams kan groeien, zal de inschrijving niet eerder gebeuren dan bij de aanvang van de zaalcompetitie, danwel bij de hervatting van de veldcompetitie in de tweede helft van het seizoen.
 • Jaarlijks aan het einde van elk seizoen (voor de vakantieperiode) maakt de TeCo via het clubblad de voorlopige teams bekend. Er is dan tijd om probleemsituaties op te lossen voordat de nieuwe competitie begint.
 • Voor de start van de competitie wordt de (voorlopige) teamindeling bekend gemaakt waarmee aan de competitie begonnen wordt. Indien nodig kunnen daarna nog wijzigingen in teamsamenstelling worden doorgevoerd overeenkomstig de bondsregels.
 • Indien de ploegsamenstelling door TeCo en trainers is vastgesteld wordt bepaald met welke jeugd er mogelijk een probleemsituatie kan zijn. Pas daarna wordt de ouder samen met het jeugdlid gevraagd of zij kunnen leven met hetgeen men wil. (nooit van tevoren jeugd/ouders benaderen en vragen “wat ze ervan zouden vinden”)

Nieuwe leden.

Nieuwe leden, die zich gedurende het lopende veld- cq zaalseizoen aanmelden, worden als er nog ruimte is in de ploegen ingedeeld. Is er geen ruimte dan wordt het nieuwe lid niet-spelend lid tot er een plek is waar hij/zij kan gaan spelen. Ook hierbij hebben we weer rekening te houden met de leeftijd van een speler/ster.

Trainingen / trainers.

 • De TC stelt jaarlijks de diverse trainers aan voor alle teams. De trainers dienen tijdig, via het clubblad te worden bekend gemaakt;
 • De trainingen worden in overleg met de trainers vastgelegd;
 • De trainingen in de zaal worden pas vastgesteld na onderling overleg tussen de TeCo-leden en de senioren TeCo, zodat een goede verdeling van uren, beschikbaarheid materiaal enz. wordt gewaarborgd;

De taken en verantwoordelijkheden van een jeugdtrainer liggen vast in een aparte taakbeschrijving.

Reiskosten.

Voor iedere competitie maakt de wedstrijdsecretaris van de JC een roulatiesysteem voor auto’s die benodigd zijn voor het vervoer van iedere jeugdploeg bij een uitwedstrijd, zodat iedere ouder eens in de zoveel tijd een keer met een uitwedstrijd meerijdt.

De jeugdcommissie kan op eigen initiatief een vergoedingsregeling toepassen. De kinderen waarvan de ouders niet met de auto meerijden betalen een klein bedrag aan de leider/ster, wat op het vertrekpunt wordt opgehaald. Het ontvangen bedrag wordt verdeeld onder de rijders. Als de rijders het geld niet willen, wordt het afgedragen aan de JC en komt het geld ten goede aan de jeugd. Het geld wordt gebruikt voor de diverse activiteiten.

Doelstelling

–           Een ploeg situatie waarin JC leden en trainers/coaches zich samen kunnen vinden

–           Groei bij de jeugd

–           Gerichte akties voor jongens/meisjes waar dat nodig is.

Algemeen

De ervaring leert dat door de bondsregels maar vooral ook door het verwachtingspatroon van de trainers, de jeugd zelf en de ouders jaarlijks enige discussies ontstaan (en soms onvrede) met of over jeugdleden. Het is daarom cruciaal dat de JC goed en veel communiceert met alle betrokkenen.

Het betrekken van trainers en ouders bij het totale jeugdgebeuren is dan ook belangrijk en kan een hoop problemen voorkomen.

Omdat er altijd opvang moet zijn bij de jeugd zorgt de JC ervoor dat er op alle dagen dat er wedstrijden zijn of er getraind wordt iemand van de JC aanwezig is. In uitzonderingssituaties kan een vervanger geregeld worden. Het is van groot belang dat nieuwe leden/ouders of belangstellenden goed opgevangen worden.

                                   Team Doelstellingen Technisch plan KV          PurmerMOET NOG UITGEWERKT WORDEN !!!!  CONCEPT
S = spelenderwijs
B = basis aanleren
O = oefenen/verbeteren
A = automatiseren, herhalen, ingewikkelder maken
TEAMWFEDCBA 
Gooien en vangen 
Gooien, stilstaand goede handBB/OO/AAAAA 
Gooien, stilstaand slechte handBOOAAA 
Gooien, stilstaand stuitpass goede handBB/OO/AAAAA 
Gooien, stilstaand stuitpass slechte handBOO/AAAA 
Gooien, stilstaand tweehandigBB/OO/AO/AAAA 
Gooien, stilstaand goede hand op bewegende spelerBB/OO/AAAAA 
Gooien, stilstaand slechte hand op bewegende spelerSB/OO/AO/AAAA 
Gooien in beweging op stilstaande speler goede handBB/OO/AAAA 
Gooien in beweging op stilstaande speler slechte handSBB/OO/AAAA 
Gooien in beweging op bewegende speler goede handB 
Gooien in beweging op bewegende speler slechte handSBOO/AAAA 
Gooien in beweging op stilstaande speler tweehandigBB/OOAA 
Gooien in beweging op bewegende speler tweehandigSBOO/AAAA 
Onderhands plaatsen op stilstaande spelerBB/OOA 
Onderhands plaatsen op bewegende spelerBB/OA 
Aangeven doorloopbal in rust onder korfB 
Aangeven doorloopbal in beweging/andere positiesB 
Aangeven uitwijkbal in rust onder korfB 
Aangeven uitwijkbal in beweging/andere positiesB 
Verwerking hoge ballenBOA 
vangen in stilstand tweehandigBB/OB/OB/OAAA 
Vangen in beweging tweehandigSBB/OOAAA 
eenhandig vangen goede hand in rustBB/OOA 
eenhandig vangen slechte hand in rustBB/OA 
eenhandig vangen goede hand in bewegingBOA 
eenhandig vangen slechte hand in bewegingBA 
         
         
Verdediging        
Communicatie in verdediging  SBOO/AA 

Dit zijn richtlijnen en voor trainers een houvast waarop zij de oefeningen kunnen baseren en eventueel individuele trainingen kunnen inlassen om e.e.a. op peil te brengen bij een speler.

LET OP: Geen enkel kind is gelijk, derhalve geen enkel team. Bovenstaande is derhalve een RICHTLIJN en zal ook als zodanig gebruikt moeten worden. Het moment, de kwaliteiten en vaardigheden van het individu en het team op een bepaald moment bepalen in hoeverre deze richtlijnen toepasbaar zijn. Zorgvuldig gebruik helpt evenwel om vaardigden te verbeteren.

SELECTIE PROCEDURE Jeugd

Deze richtlijnen zijn een gedetailleerde aanvulling op de algemene beleidslijnen

Criteria:

 1. Leeftijdsgroepen
 2. Trainings opkomst
 3. Spel en Tactische vaardigheden
 4. Eindselectie en procedures
 1. Leeftijdsgroepen:

Uitgangspunt is dat  jeugd zoveel mogelijk met eigen leeftijdsgenoten speelt. De reden hiervoor is dat dezelfde beleving bestaat, zowel sociaal als in de spelopvatting. Het groepsgebeuren wordt hierdoor extra gestimuleerd. Tevens voelt een ieder zich sneller en volledig geaccepteerd binnen de groep en zullen gemeenschappelijke interesses gedeeld worden. In principe kan het dus niet zo zijn dat b.v. een lid met een aspiranten leeftijd, in een junioren ploeg gaat spelen.

Deze richtlijn is zeer belangrijk. Tegelijkertijd ook zeer moeilijk toepasbaar. Maar duidelijkheid en

goede communicatie en taakafbakening zijn van het grootste belang. Zeker als er uitzonderingen gecreëerd moeten worden. Deze richtlijn is ook belangrijk om een goede opbouw te krijgen en later een betere doorstroming, en ook de mogelijkheid om complete ploegen door te laten schuiven. Het zal duidelijk zijn dat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van sommige teams. De kreet “naar sterkte indelen” lijkt voor de korte termijn eerder voor de hand te liggen maar indelen naar leeftijdsgroepen geeft toch een langduriger positief effect.  Een lid met een leeftijd van een B-aspirant speelt dus in principe ook in de B-aspiranten. Een andere reden waarom leeftijd gebonden indelen belangrijk is zit in het wedstrijd element. Competitie spelen tegen eigen leeftijdsgenoten is een betere maatstaf om te concluderen hoe hoog het niveau is van het individu en van het team. Als door de situatie afgeweken wordt van deze richtlijn vanwege andere belangrijke aspecten die bij jeugd kunnen spelen zal dit zorgvuldig afgestemd en gecommuniceerd moeten worden.

 • Trainings opkomst.

Om tot een geloofwaardige selectie te komen is buiten de leeftijdscriteria de trainingopkomst  belangrijk. Ten eerste de geschikte leeftijd en ten tweede de bereidheid om tweemaal in de week te trainen als een kind in een standaard team zit en er meerdere teams zijn waarin het opgesteld zou kunnen worden. Zijn er twee B teams dan zullen de kinderen die 2 keer willen trainen de voorkeur moeten krijgen voor het B1 team. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden wat te doen met kinderen die zich niet houden aan afspraken dan/wel niet trainen. Kinderen die trouw komen trainen moeten de mogelijkheid krijgen ook een tweede keer te trainen. Bij het eigen team of bij het eerst hogere team. Dit houdt de mogelijkheid open voor aanpassingen en daarmee stimuleer je jeugd te trainen.

 • Spel en Tactisch korfbal vermogen:

In een zg. technisch stappenplan worden de richtlijnen van de basis technische vaardigheden per leeftijd/nivo beschreven. Elk individu zal getoetst worden op zijn/haar vaardigheden. Dit moet in eerste instantie door de trainers/coaches vastgesteld worden en en daarna doorgesproken worden met de jeugd TeCo danwel de trainerscoordinator als die funktie ingevuld is. Dit is cruciaal als er meerdere kinderen kans maken op indelen in het zelfde team.  Om tot een objectief kwaliteits-oordeel te komen zijn er per leeftijdscategorie richtlijnen opgesteld. In deze richtlijnen staat aan welke vaardigheden diverse groepen (spelers) moeten voldoen. De basis korfbal elementen zijn dus ook voor ieder team verschillend. Het is een utopie om te denken dat een geheel team deze vaardigheden kan beheersen.

Daarvoor kunnen extra trainingen ingevoerd worden, een gasttrainer ingeschakeld worden en/of zogeheten bijschaafuren ingevoerd worden..

Hierin kan met een jeugdlid individueel gewerkt gaan worden aan haar/zijn tekortkomingen.

De jeugd TeCo zal samen met de trainers/coaches tot een eindconclusie komen over elk jeugdlid.

Het toetsen van criteria moet uiteraard zorgvuldig gebeuren en ook zullen bijkomende sitiaties meegewogen moeten worden. Korfbal is een teamsport en de achterliggende gedachte is dan ook; het team beter maken door individuele aspecten te verbeteren.

Dit houdt ook in dat als er in een ploegje 1 speler/ster alle doelpunten maakt, er structureel iets verkeerd kan zijn in de teamopbouw of beleving van groep of begeleiders.

 • Eindselectie en procedures
 1. Per categorie leeftijds gebonden.
 2. Voor standaard teams tweemaal trainen “verplicht”.
 3. Spel en tactisch vermogen worden getoetst aan criteria.
 4. Centrale trainingen volgen en/of bijschaafuren bezoeken.
 5. Teamsamenstelling gemaakt door jeugd TeCo in samenspraak met trainers/coaches.
 6. Reservebeurten en invalbeurten zorgvuldig afwisselend toepassen.
 7. Spelers/sters jeugdploegen vallen niet structureel in bij senioren teams.
 8. Bij reserve/ inval beurten in ander team  rekening houden met trainings opkomst

De ideale situatie is dat er in elke leeftijdscategorie meerdere ploegen zijn, dan zijn selectiewedstrijden en selectieve kwaliteits beoordelingen belangrijk. Bovenal zullen de jeugd TeCo en de trainers/coaches gezamenlijk het belang van beleid en toepassen van de richtlijnen moeten inzien en bezig zijn met het clubbelang. Eilandjes kunnen en mogen niet voorkomen omdat de afhankelijkheid van elkaar groot is en samenwerking de basis is van een goed resultaat. Natuurlijk zullen er altijd uitzonderingen zijn. De jeugd TeCo moeten samen met trainer/coach deze uitzonderingen toetsen aan het stappenplan en zo een wel overwogen en gemotiveerde beslissing nemen omtrent een probleem.

Oefenwedstrijden. Belangrijk en uitermate nuttig, zeker in situaties waarbij er gekozen moet worden wie waar speelt. Dit kan gelden als een graadmeter voor elk individu. Sommige kinderen kunnen na een lange vakantieperiode sterk veranderd zijn. Oefenwedstrijden moeten gespeeld worden tegen andere verenigingen en niet onderling. Spelers/sters, kader, trainers, coaches iedereen moet op de hoogte zijn van dit soort wedstrijden. Het clubblad neemt hierin een voorname rol in.

Zorgvuldige communicatie over het hoe en waarom en het te verwachten resultaat is in deze erg belangrijk. Men moet bedenken dat jeugd zichzelf en vele ouders hun kind beter vinden dan een ander.

========================================================================================================

ALGEMEEN

– De club gaat boven het individu.

– Jeugd TeCo en trainer/coaches  moeten elkaars denkwijze accepteren

– Een goed ploegselectie kan alleen maar slagen als iedereen op een lijn zit.

– Delicate kwesties worden binnenskamer gehouden.  (geen barpraat en zeker geen discussie met

  jeugd/ouders),

– Jeugd TeCo en trainers/coaches staan open voor elkaars mening, spreken elkaar aan als dat nodig is

  en dragen er zorg voor dat ouders weten dat niet het kind en niet de ouder beslist wie in welk team

  speelt. Daarnaast zorgen zij samen voor “uniforme” uitvoering van de beleidsplannen.

-Communicatie, acceptatie en zich conformeren aan de richtlijnen zijn de sleutelwoorden voor het

  succes bij de jeugdafdeling.

-Jeugd kader staat “boven” de jeugd en niet ertussen waarmee voorkomen wordt dat jeugd het kader

  kan uitspelen en weet dat bij alle ploegen hetzelfde beleid van toepassing is.

==================================================================================================

7     RICHTLIJNEN ACCOMMODATIEBEHEER

ALGEMEEN

Het accommodatie beheer bestaat uit diverse Beheers en Uitvoeringstaken.

Uitvoerende taken zijn taken waarbij de beheerder niet direkt aktief betrokken hoeft te zijn

danwel/ taken die gedelegeerd zijn.

– Schoonhouden

– Reparatiewerkzaamheden

– Kantinedienst, bezetting

Beheerstaken zijn taken waarbij de beheerder zelf een actieve rol speelt.

–  Bewaken van veranderingen in het gebouw/de aankleding

– (Gepland) onderhoud, schilderen,  groot onderhoud

– Gebruik van de kantine door de leden voor wedstrijden / trainingsavonden, feesten of vergaderingen 

– Gebruik van de kantine door derden

Alhoewel de diverse taken door het bestuur gedelegeerd kunnen worden naar diverse commissies en/of leden wordt bij voorkeur door het bestuur een lid benoemd die namens het bestuur het gehele accommodatiebeheer op zich neemt. In het algemeen zal dat een ervaren Purmer lid zijn die in staat is mensen/commissies/derden aan te sturen en op verantwoorde wijze in staat is de accommodatie vanuit een verenigings belang te beheren.

TAKEN ACCOMMODATIEBEHEERDER:

– Kontakten onderhouden met andere commissies zoals de KC,  een eventuele bouw-

  commissie, de materiaal commissie, de feestcommissie, de TC m.b.t.  aktiviteiten welke

  door die betrokkenen georganiseerd worden en waarvoor het clubhuis gebruikt moet

  worden.    

– Bezettingsgraad van de kantine regelen (niet de reguliere KC bezetting), beheer van de

  agenda m.b.t. “wanneer welke aktiviteit”.

– Het initieren van onderhouds/reparatiewerkzaamheden.

Het gebruik en inzetten van materiaal/apparatuur sturen en vaststellen.

– Zorgen dat de wettelijke regels mbt accommodatiebeheer ingevoerd zijn en toegepast worden.  

– Opnemen/doorgeven van meterstanden

– Jaarlijkse controle door brandweer, het initieren van de daaruit volgende akties

– Uitleggen aan leden van en controle op gebruiksvoorwaarden zoals,  nooddeur/ verlichting/

  geluid/ alarm en douches.

– Sleutelbeheer, wie heeft welke sleutels, uitgeven en terugnemen van sleutels, richtlijnen geven

– Beslissingsbevoegdheid bij verbouwingen/ verplaatsingen van interieur

– Ziet toe op vermijden van beschadegingen en ziet toe op aan en afvoer van afval/spullen                                    

– Geeft aanwijzingen mbt decorbouw, hangwerk, kasten etc.

– Regelen (uitbesteden) van veranderingen, andere aankleding van de accommodatie

  Veranderingen voor feesten/aktiviteiten kunnen dus uitsluitend gepland worden in overleg met 

  en met toestemming van de accommodatiebeheerder.

– Het structureren van het opbergen van materiaal/spullen

– Het op de hoogte houden van de leden van zaken die relevant zijn voor het gebruik

   van de accommodatie.

– Kontakten met de gemeente en andere instanties.

OPENINGSTIJDEN ACCOMMODATIE

Deze tijden kunnen door KC  en voor speciale gelegenheden aangepast worden.

De richtlijnen zijn:

Wedstrijden                 Een uur voor en 1 ½ uur na een wedstrijd

Trainingen                   Een half uur voor en 1 uur na een wedstrijd

Feestavonden               Een half uur voor aanvang tot 01.00 uur

Klaverjassen/Darten    Een half uur voor aanvang tot 01.00 uur

RICHTLIJNEN JAARAGENDA

-De JC en/of de feestcommissie geeft voor het begin van ieder seizoen (voor eind

 juni een overzicht van de activiteiten waarmee de jaaragenda gevuld wordt.

 Wijzigingen op eenmaal via het clubblad geplande aktiviteiten kunnen worden aangebracht

 na overleg met en toestemming van de beheerder.

-De accommodatiebeheerder  kan niet vooraf ingevulde avonden invullen met andere

  voor de vereniging van belang zijnde aktiviteiten zoals, bondsvergaderingen, besloten

  feestavonden etc.

-De maandagavond is standaard gereserveerd voor de KC en/of de accommodatiebeheerder

   t.b.v. schoonmaak, reparaties en eventueel speciale (bondsvergaderingen)

   In uitzonderingssituaties kan na overleg met de accommodatiebeheerder/de KC  het

   gebruik op maandag toegestaan worden als er geen andere aktiviteiten zijn. 

DIVERSEN

– Terreinbeheer  (goed en afkeuren) is gedelegeerd naar de TC

– Buma rechten moeten geregeld zijn

– Kijk en luistergelden moet in orde zijn, gebruik radio/TV/geluidsapparatuur regelen

– Telefoon gebruik (aansluiting) regelen, toezien op misbruik

– Legionella aanpak/status regelen

– Jaarlijkse controle verwarming, brandweer, veiligheid  regelen

– Inkopen van materiaal, kontakten onderhouden met leveranciers

– Toezicht op toepassing bestuursreglementen/afspraken  mbt gebruik accommodatie

Het is de accommodatiebeheerder niet toegestaan zonder overleg met de penningmeester

en/of het bestuur financiele transakties uit te voeren. Het bestuur kan  voor bepaalde zaken een uitzondering toestaan (vervanging van standaard kleine zaken zoals lampen etc) en een budget ter beschikking stellen. De accommodatiebeheerder is op ieder willekeurig moment verantwoording schuldig aan het bestuur.

In conflictsituaties tussen de accommodatiebeheerder en de diverse commissies/ gebruikers die niet

met elkaar opgelost kunnen worden beslist het bestuur.

Versie  mei 2009

=========================================================================================================

8     Beleidslijnen Aktiviteiten Commissie

Per juni 2006 heeft de vereniging een AC en een nieuw opgerichte jeugd-AC.

DOEL:  Door het organiseren van zoveel mogelijk aktiviteiten voor alle leden van de vereniging wordt het verenigings- leven gestimuleerd en ontstaan aanvullende (kantine) inkomsten waardoor bijvoorbeeld contributies laag kunnen blijven.

Om aktiviteiten te organiseren zijn diverse randvoorwaarden nodig die samen het succes van een aktiviteit bepalen. Naast de organisatie van de aktiviteit zelf is ook het gebruik van de kantine een randvoorwaarde die goed ingevuld moet zijn. Echter, ook moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden, de richtlijnen die de vereniging heeft of zijn opgelegd door gemeentelijke bepalingen, bouwkundige constructie en beleid dat door het bestuur werd opgezet, zoals geen levende muziek.  Binnen de vereniging is een AC (aktiviteiten-commissie) die zich bezig houdt met het organiseren van reguliere aktiviteiten gericht op diverse doelgroepen hetgeen niet betekend dat er geen gezamenlijke aktiviteiten zijn. Die doelgroepen zijn:  1- jeugdaktiviteiten (t/m junioren leeftijd), 2- senioren aktiviteiten,  3-

oudere jeugd:  junioren + jongere senioren .

De AC bestaat uit maximaal 3 leden die jaarlijks rond juni het reguliere aktiviteiten programma vaststellen voor volgend seizoen. Het spreekt voor zich dat de samenstelling van de commissie op z’n minst uit een lid (liefst twee leden) bestaat die zich vooral op jeugdaktiviteiten richt. Dit mogen JC leden zijn maar dat is niet noodzakelijk.  De commissie wordt gesteund/geadviseerd door de accommodatiebeheerder. 

Om alle aktiviteiten goed te laten verlopen zijn een aantal spelregels noodzakelijk die er met name voor moeten zorgen dat er geen zaken langs elkaar heen lopen of vergeten worden en de juiste maatregelen genomen worden die mede een aktiviteit tot een succes maken.

Voor alle aktiviteiten dient vooraf bij de accommodatiebeheerder een datum vastgelegd te worden. De accommodatiebeheerder is door het bestuur o.a. verantwoordelijk gesteld voor:

– Gebruik accommodatie, beheer van de agenda m.b.t.  wanneer wordt welke aktiviteit gedaan, is er ruimte voor

– Toestemming geven voor andere dan de standaard aankleding in de kantine (er mag dus niets verbouwd/aangebracht

  worden zonder toestemming van  de beheerder) en het regelen (uitbesteden) van andere aankleding (bijv.  bij Douwe) 

– Een zodanig gebruik van de kantine dat er geen problemen ontstaan met buren/gemeente en overige leden.

– Apparatuur en materiaal, het gebruik daarvan en het inzetten van materiaal dat we hebben.

Om deze redenen zal de accommodatiebeheerder altijd betrokken moeten zijn bij de opzet van een aktiviteit en de wijze waarop die wordt ingevuld, met name indien die afwijkt van eerdere aktiviteiten.

De KC zorgt voor bezetting en inkoop bij alle aktiviteiten en dient derhalve ook tijdig ingeschakeld te worden. De AC stemt 3 weken voor een aktiviteit met de KC de inkoop af en hoe de kantinedienst geregeld wordt. De AC kan mensen aangeven/voorstellen die graag kantinedienst willen draaien. Bij jeugd aktiviteiten zullen veelal JC leden zelf gevraagd worden door de KC om kantinedienst te draaien. Voor de oudere jeugd ++  heeft de KC overleg met de accommodatie- beheerder omdat voor oudere doelgroepen, zeker als derden uitgenodigd worden, de aandacht voor veiligheid en controle op een ander gebied ligt dan bij de jeugdaktiviteiten binnen de vereniging.  Ook de wettelijke eisen m.b.t. het draaien van kantinediensten spelen mee of iemand wel/niet kan/mag staan. In het geval dat er buiten de AC om  aktiviteiten georganiseerd worden (zoals marathons/speciale aktiviteiten) is altijd overleg met de KC en accomodatiebeheerder nodig en gewenst.

De jeugd-AC

Vanuit een initiatief van de Sportraad Purmerend en Sportservice Noord Holland werd een WHOZNEXT team samengesteld, bestaande uit jeugdigen die zelfstandig een aantal extra aktiviteiten ontwikkelden voor met name de jongere jeugd t/m B aspiranten. Omdat hiermee de afstand tussen jonge jeugd en ouderen verkleind wordt en de oudere jeugd op deze manier mede verantwoordelijk wordt voor aktiviteiten waardoor er door het betrekken van jongeren ook een ontwikkeling ontstaat tot eventuele verdere aktiviteiten in commissies en/of besturen van de vereniging heeft het KV Purmer bestuur besloten een formele jeugd-aktiviteiten commissie te benoemen.

Met ingang van het seizoen 2006-2007 werd een aparte jeugd- AC commissie worden toegevoegd aan de organisatie. Vooralsnog genoemd: “Jeugd-AC”.  Deze door de jaarvergadering te benoemen commissie bestaat uit maximaal 5 jeugdleden tussen 15 en 20 jaar. In het kalenderjaar dat een jeugdlid 15 jaar wordt kan het zich verkiesbaar stellen. In het kalenderjaar nadat het 20 jaar is geworden stopt zijn jeugd-AC commissielid zijn. Het jeugdlid kan zich met de opgedane ervaring verkiesbaar stellen voor de AC danwel een andere funktie in een van de commissies.

De jeugd-AC heeft dezelfde richtlijnen als de AC. Zij kan zoveel helpers mobiliseren als gewenst.

Samenwerking en afstemming met de AC is belangrijk. Met de AC wordt afgesproken welke “jonge-jeugd-aktiviteiten” door de jeugd-AC worden georganiseerd. De jeugd-AC kan ook nieuwe/extra aktiviteiten organiseren.

Bij aktiviteiten georganiseerd door de jeugd-AC wordt altijd een volwassen ervaren kaderlid betrokken als aanspreekpunt en adviseur m.b.t. knelpunten.

VRIJHEID IN ORGANISEREN

Beide aktiviteiten commissies zijn geheel vrij in het organiseren van aktiviteiten met inachtneming van de richtlijnen. Iedere aktiviteit moet in principe kostendekkend zijn. Uitzonderingen zijn de aktiviteiten waar de vereniging vanuit de jeugdpot standaard doneert. In uitzonderingssituaties kan de vereniging, na bestuurlijk overleg,  een bedrag doneren voor een andere jeugdaktiviteit die niet onder die standaard aktiviteiten valt. De AC’s dienen een financiele aanvraag/begroting in bij de penningmeester als er voor aktiviteiten geld nodig is. De AC’s houden zich aan de begroting en bij een eventuele negatieve afwijking wordt overlegd met de penningmeester. Na de aktiviteit wordt een financiele afrekening gemaakt waarbij alle kosten/baten vermeld worden. Als er een positief saldo is vervalt dat naar de “verenigingspot” opdat andere zaken of aktiviteiten bekostigd kunnen worden.  Ook als de vereniging een bijdrage doet, bijvoorbeeld gratis koffie/limonade etc, worden deze posten vermeld. De achtergrond is dat we van iedere aktiviteit de totale kosten moeten kennen opdat ook bekend is wat zo’n aktiviteit in feite kost.

De AC’s mogen zelfstandig sponsors benaderen voor de aktiviteiten behoudens de vaste verenigingssponsors. Deze worden door het bestuur benaderd, eventuele in bijzijn van een AC lid.

ZELF DOEN OF ANDEREN

Hoofddoel is dat iedereen die een aktiviteit wil organiseren de ruimte krijgt om dit zelf te doen.  Doelstelling voor de Aktiviteiten Commissies is dan ook om ervoor te zorgen DAT er aktiviteiten georganiseerd worden. Dit betekent dat de AC’s aktiviteiten kan delegeren naar anderen maar wel verantwoordelijk zijn dat e.e.a. goed georganiseerd wordt. Voor iedere aktiviteit is EEN persoon direkt verantwoordelijk en aanspreekpunt en deze wordt ook in het clubblad vermeld.  De AC’s  verdelen de leiding/organisatie van aktiviteiten onderling  danwel delegeren het naar anderen. De AC’s kunnen helpers mobiliseren bij het opzetten van een aktiviteit. Daarbij moet rekening gehouden worden met mensen die al bepaalde zaken bij voorgaande aktiviteiten regelden (bijv: Sinterklaas blijft Sinterklaas totdat hij/zij aangeeft dat niet meer te willen). De AC’s zorgen ervoor dat de PR onder hun controle wordt geregeld/ in overleg met de accommodatiebeheerder. Dit is ook om te voorkomen dat er ongewild verkeerde info in het clubblad verschijnt of naar buiten toe wordt gecommuniceerd.

Indien de AC’s het oneens zijn met de KC en/of de accommodatiebeheerder of onderling onenigheid hebben zal het bestuur ingeschakeld worden om een oordeel te geven. Doel is het voorkomen van problemen en misverstanden. De AC zorgt dat er draaiboeken zijn van de diverse aktiviteiten zodanig dat nieuwe commissieleden direkt kunnen zien wat er allemaal geregeld moet worden (wat/waar/waarom en met wie) voor een aktiviteit. 

Algemeen:

-het is zeer belangrijk dat er in ieder clubblad aandacht gegeven wordt aan een aktiviteit en dat met name datum, tijd,

 duur en doelgroepen duidelijk vermeld worden. Ook kan via trainers/coaches en persoonlijke benadering veel bereikt

 worden als het gaat om belangstelling voor de georganiseerde aktiviteiten.

-ieder AC lid hoort in het bezit te zijn en op de hoogte te zijn van deze richtlijnen, de bestaande commissieleden zijn er verantwoordelijk voor dat nieuwe leden deze richtlijnen krijgen en besproken worden.

-En goede samenwerking van de beide AC’S is goed voor iedereen omdat hetzelfde doel nagestreeft wordtèaktiviteiten.

========================================================================================================

9  TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

           VAN DE JEUGDVOORZITTER.

 1. Is belast met de algehele leiding van de jeugdafdeling van de vereniging, e.e.a. binnen de door het hoofdbestuur opgestelde richtlijnen;
 • Is direct verantwoordelijk voor de introductie en handhaving van een duidelijke organisatie, waardoor de jeugdafdeling in totaliteit en per groep kan functioneren teneinde de gestelde doelen te bereiken;
 • Ziet erop toe dat de kwaliteit en de resultaten op een bevredigend peil zijn, blijven en/of verbeterd worden. Dit steeds gezien binnen het kader van de gestelde doelstellingen.
 • Zorgt er voor dat steun ontvangen wordt van de commissieleden;
 • Draagt zorg voor een positief samenwerkende homogene commissie met een positieve uitstraling naar buiten;
 • Draagt zorg dat er activiteiten ontplooid worden die gericht zijn op behoud en aanwas van jeugdleden;
 • Legt verantwoording af aan:
  • de jeugdcommissie;
  • het bestuur;
 • Ziet toe op het functioneren van:
  • de jeugdcommissie in z’n totaliteit;
  • de wedstrijdsecretarissen (de TeCo);
  • de secretaris / notulist;
  • de penningmeester;
  • de jeugdtrainers / leiders;
  • overige afgevaardigden en commissieleden;
 • Vertegenwoordigt de jeugdcommissie
  • naar het bestuur;
  • alle leden van de vereniging;
  • naar andere verenigingen / Korfbalverbond;
  • overige belangstellenden (pers, enz,);

10. Heeft zitting in:

 • het bestuur
  • de jeugdcommissie
  • het dagelijks bestuur van de jeugdcommissie;

========================================================================================================

10   TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

                    VAN DE JEUGDSECRETARIS

 1. Is verantwoordelijk voor tijdige en volledige beschikbaarheid van alle noodzakelijke gegevens en middelen ten behoeve van alle functies binnen de jeugdafdeling zodat de jeugdafdeling goed kan functioneren;
 • Draagt zorg voor:
  • notulen van vergaderingen en de distributie daarvan binnen 14 dagen aan mede-commissieleden en een afschrift aan de secretaris hoofdbestuur;
  • In- en uitgaande correspondentie altijd in duplo;
  • concipiëren van correspondentie voor de jeugdcommissieleden in het clubblad en/of naar buiten;
  • archivering van alle relevante zaken en toegankelijkheid daarvan;
  • ledenlijsten, adressen, telefoonnummers;
  • een up to date ledenlijst voor andere commissieleden en het snel doorgeven van mutaties;
  • uitnodigingen  voor speciale gelegenheden zoals vergaderingen, activiteiten;
  • een jaarverslag over het afgelopen seizoen tbv de jaarlijkse algemene vergadering;
  • overleg met secretaris van het hoofdbestuur;
  • het regelen van vergaderruimte;
 • Legt verantwoording af aan de jeugdcommissie;
 • kan zich laten assisteren door andere jeugdcommissieleden en/of derden maar blijft verantwoordelijk voor juiste invoering van de taken;
 • Onderhoudt goede contacten met alle jeugdcommissieleden, trainers en andere direct betrokkenen;
 • Is belast met de communicatie, doorsturen en eventueel / aanvullen van jeugdverslagen enz. naar de redactie. Stimuleert het plaatsen van wedstrijdverslagen en andere teksten zodat het clubblad voor de jeugd aantrekkelijk is om te lezen;
 • Kan door de jeugdvoorzitter afgevaardigd worden namens de jeugdcommissie naar bondsvergaderingen of andere (bestuurs)vergaderingen binnen de vereniging. Voor hoofdbestuursvergaderingen eerst na overleg met het hoofdbestuur;
 • Heeft zitting in:
 • de jeugdcommissie;
 • het dagelijks bestuur van de jeugdcommissie;

========================================================================================================

11      TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

                     PENNINGMEESTER-JEUGD.

 1. Is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de jeugdafdeling en het beheer en de organisatie daarvan. In overleg met de jeugdcommissie stelt hij/zij richtlijnen vast met betrekking tot het financiële gebeuren binnen de jeugdafdeling;
 • Is verantwoordelijk voor periodieke berichtgeving aan de penningmeester van de vereniging inzake opbrengsten, kosten, enz.;
 • is verantwoordelijk voor het volgen van begrotingen, de financiële positie en alle activiteiten en acties waarbij geld een rol speelt;
 • Is belast met de financiële informatievoorziening binnen de jeugdafdeling;
 • Is actief bezig om:
  • informatie te verzamelen om uitgaven en ontvangsten goed te verantwoorden;
  • een goed gebruik van verenigingsgelden te stimuleren;
 • Is belast met het beheer over door de vereniging beschikbaar gestelde gelden en alle via andere kanalen ontvangen inkomsten, zoals reiskosten, enz.;
 • is gehouden alle instructies met betrekking tot geldstromen binnen de vereniging en door het hoofdbestuur uitgevaardigde richtlijnen op te volgen;
 • Legt verantwoording af aan:
 • de jeugdcommissie;
 • de penningmeester van de vereniging;
 • op verzoek aan het hoofdbestuur;
 • Heeft zitting in:
 • de jeugdcommissie;
 • het dagelijks bestuur van de jeugdcommissie;

======================================================================================================

12  TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN

            DE JEUGD-WEDSTRIJDSECRETARIS

 1. Is verantwoordelijk voor de coördinatie en publicatie van het wedstrijdprogramma van de gehele jeugdafdeling van de vereniging;
 • Is verantwoordelijk dat uiterlijk op het door de redactie vastgestelde inlevermoment het wedstrijdprogramma en alle andere zaken zoals opstellingen en overzichtelijk wordt ingeleverd, zodat de leden tijdig alle benodigde informatie ontvangen;
 • Draagt zorg voor:
 • coördinatie wedstrijden, toernooien / competitie;
 • dat er geen onregelmatigheden zitten in de wedstrijdprogramma’s en dat onmiddellijk gereageerd wordt op onjuistheden in het clubblad;
 • dat de bondsreglementen gevolgd worden;
 • dat, indien nodig, wedstrijden van een scheidsrechters worden voorzien;
 • tijdige teamopgave aan de bond;
 • een juist en goed evenwicht bestaat bij het indelen van de teams;
 • dat de spelerskaarten / wedstrijdformulieren geregeld zijn en tijdig bij de leiders zijn;
 • dat de wedstrijdformulierentijdig, correct ingevuld en voldoende gefrankeerd naar het districtsbureau worden gezonden;
 • dat de uitslagen doorgebeld worden;
 • dat duplicaten bewaard worden van alle correspondentie met betrekking tot het wedstrijdgebeuren;
 • dat bij strafzaken snel overlegd wordt met het DB en te nemen acties snel worden uitgevoerd;
 • oefenwedstrijden in overleg met de TeCo van de senioren geregeld worden;
 • problemen bij de ploegsamenstelling / afschrijvingen opgelost en/of uitgesproken worden;
 • contact met betrokkenen bij afkeuringen, o.a. bellen van leden, andere vereniging en scheidsrechter;
 • een trainingschema;
 • houdt rapporten bij van trainingsbezoek, wedstrijdbezoek, problemen enz.;
 • Legt verantwoording af aan de jeugdcommissie, bespreekt probleemsituatie en toetst voorgenomen besluiten of ideeën alvorens definitieve actie te nemen behoudens in het geval overleg vooraf niet mogelijk is;
 • Onderhoudt veelvuldig contact met leiders, trainers en ouders naast het bezoeken van trainingen en wedstrijden teneinde een juiste evenwichtige ploegsamenstelling te waarborgen en te voorkomen dat er onvrede ontstaat en/of onbegrip over bepaalde situaties;
 • Heeft zitting in:
  • de jeugdcommissie  vergaderingen;
  • de TC;

========================================================================================================

13  TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN

                  EEN JEUGD LEIDER / COACH

 1. Tijdige aanwezigheid op het verzamelpunt om spelers en ouders (jeugd) op te vangen. Bij thuiswedstrijden minimaal een half uur voor de wedstrijd. Bij uitwedstrijden 10 minuten voor de afgesproken verzameltijd. Bij afkeuringen tot 10 minuten na de afgesproken verzameltijd op het verzamelpunt blijven, tenzij zeker gesteld is dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de afkeuring;
 • Het (laten) uitleggen van het veld, indien van toepassing;
 • Het (laten) opvangen van de scheidsrechter en leider van de tegenpartij bij thuiswedstrijden. Regelt dat de scheidsrechter namens en op kosten van de vereniging iets te drinken krijgt in de rust van de wedstrijd;
 • Regelt het heen en weer vervoer bij wedstrijden. Haalt eventueel het reisgeld op zoals vermeld in het clubblad. Keert op verzoek van de chauffeurs reisgeld uit en verantwoordt verdeling / opbrengst schriftelijk aan de penningmeester van de jeugdcommissie onder afgifte restbedragen;
 • Verzorgt bij de jeugd de wedstrijdformulieren en het inleveren daarvan bij de wedstrijdsecretaris van de jeugdcommissie uiterlijk zondagavond na een wedstrijd. Bij de senioren wordt dit door de aanvoerder geregeld en ingeleverd bij de wedstrijdsecretaris van de senioren. Er kan een algemeen inleverpunt worden vastgesteld.
 • Regelt / ziet toe:
  • dat er, eventueel in overleg met het team, een aanvoerder benoemd wordt;
  • dat er een goed en eerlijk roulatiesysteem komt m.b.t. het wissels gehanteerd wordt

       met als uitgangspunt dat iedereen in een seizoen evenveel wedstrijden speelt;

 • dat het juiste clubtenue gedragen wordt;
  • dat er juist omgegaan wordt met materiaal;
  • dat de leden zich gedragen (taalgebruik);
  • dat er een vervanger komt bij afwezigheid;
  • gebruik reserveshirts, verzamelt ze en levert ze af;
 • Doet verslag aan de JC/TeCo van het verloop van wedstrijden, prestaties en probleemsituaties;
 • Maakt (of regelt) een verslag van de wedstrijden en levert dat hetzelfde weekend in bij de redactie;
 • Overlegt met de trainer m.b.t. de oefenstof;
 1. Regelt zelf een vervanger bij afwezigheid, lukt dat niet dan wordt de TeCo ingeschakeld
 1. Stelt zich positief op en onderhoudt goede kontacten met spelers, ouders, de JC/TeCo en andere verenigingen en overlegt met de JC/TeCo om problemen of meningsverschillen op te lossen;
 1. Zorgt voor uitvoering van verzoeken van de wedstrijdsecretaris en/of voorzitter van de JC/TeCo.
 1. Doet geen toezeggingen aan jeugd, praat niet over andere kinderen en overlegt met JC/TeCo over welke communicatie op welk moment gedaan wordt.

Note:   Jeugd en ouders zijn zeer kritisch op het verenigingsgebeuren en naar de ploegindelingen

             en zal niets nalaten om trainers/coaches/de JC te beïnvloeden. Daarom is het zeer belangrijk

             dat ons kader consequent is en elkaar steunt. Afwijkingen zullen zorgvuldig afgestemd en

             gemotiveerd gecommuniceerd moeten worden.

=======================================================================================================

14    TAAKBESCHRIJVING EN RICHTLIJNEN

                     VOOR JEUGDTRAINER.

 1. Traint de hem/haar toegewezen ploeg. Leert / verbetert alle aspecten van het korfbalspel (techniek, conditie, enz.);
 • Zorgt voor een afwisselend trainingsschema;
 • Is tijdig, voor aanvang van de training, aanwezig om de leden op te vangen;
 • Draagt zorg voor het (laten) opzetten en opruimen van het materiaal;
 • Haalt de sleutel / materiaal op en brengt dit weer terug, tenzij dit soort zaken anders geregeld worden door de jeugd- / technische commissie;
 • Ziet toe op regelmatig trainingsbezoek, stimuleert dat en legt trainingsbezoek vast;
 • Ziet toe op een juist gebruik van het materiaal en de kleedkamers. (let op het gedrag van de leden);
 • Probeert de jeugdleden te stimuleren te douchen na de training;
 • Let op juist taalgebruik en onderlinge onenigheid;
 1. Draagt zelf zorg voor een vervanger bij afwezigheid, lukt dat niet dan wordt de TeCo ingeschakeld
 1. Doet verslag aan de JC/TeCo over verloop van de trainingen, trainingsbezoek, probleemsituaties enz.;
 1. Overlegt met de jeugdleider en/of JC/TeCo m.b.t oefenstof;
 1. Zorgt dat verzoeken van de voorzitter en/of de wedstrijdsecretaris van de JC/TeCo worden uitgevoerd;
 1. Zorgt door positieve communicatie en begeleiding van de kinderen voor handhaving en verbetering van een goede sfeer.
 1. Doet geen toezeggingen aan jeugd, praat niet over andere kinderen en overlegt met JC/TeCo over welke communicatie op welk moment gedaan wordt.
 1. Werkt nauw samen met andere trainers en de JC. Adviseert m.b.t. kwaliteit spelers, teamindelingen, organisatie en het algemeen clubbelang.

Note:   Het spreekt voor zich dat de omgang met jeugdleden een andere benadering verlangt

            dan die met seniorleden. Een pupil benader je anders dan een junior. Van de trainer wordt

            verwacht dat hij zich aanpast bij de groep die hij traint.

Note:   Jeugd en ouders zijn zeer kritisch op het verenigingsgebeuren en naar de ploegindelingen

             en zal niets nalaten om trainers/coaches/de JC te beïnvloeden. Daarom is het zeer belangrijk

             dat ons kader consequent is en elkaar steunt. Afwijkingen zullen zorgvuldig afgestemd en

             gemotiveerd gecommuniceerd moeten worden.

===================================================================================================

16    Taakbeschrijving dagelijks bestuur

Taakomschrijving voorzitter:

De voorzitter van korfbalvereniging Purmer vertegenwoordigt de club op positieve wijze naar haar leden. In de communicatie naar collega-verenigingen, gemeente instellingen en bondsorganen. Hij zit de maandelijkse bestuursvergaderingen voor en heeft uit hoofde van zijn functie toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten die onder de vlag van korfbalvereniging Purmer worden gehouden. Hij heeft intensief contact met de overige leden van het Dagelijks Bestuur. Mocht het tijdens bestuursvergadering op een stemming aankomen dan is hij bij een gelijke uitkomst van stemmen gerechtigd zijn stem uit te brengen.

Taakomschrijving secretaris:

De secretaris van korfbalvereniging Purmer onderhoudt alle schriftelijke contact namens korfbalvereniging Purmer met derden. Jeugdcorrespondentie kan zelfstandig worden gevoerd door de secretaris van de jeugdcommissie. Maandelijks zorgt hij voor de convocatie voor de bestuursvergadering en legt verslaglegging af aan de overige bestuursleden.

De secretaris wordt geacht een actueel ledenbestand bij te houden en wijzigingen hierop direct door te geven aan belanghebbenden. Elk lid krijgt bij aanmelding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement uitgereikt. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid verwittigt hij de penningmeester opdat deze een brief met eventuele achterstand kan versturen en de contributie kan innen. Evenals de voorzitter onderhoudt hij intensief contact met zijn mede bestuursleden.

Taakomschrijving penningmeester:

De penningmeester moet zorgen voor een adequaat financieel beheer. Hij/zij draagt zorg voor de inkomsten en uitgaven van alle zaken die de vereniging betreffen. Tijdens bestuursvergaderingen moet een aktueel financieel overzicht kunnen worden gepresenteerd met eventueel te volgen stappen in geval van calamiteiten, zulks in overleg met de bestuursleden. Hij draagt zorg voor een aktief beleid inzake contributie-inning, en bij het ingebreke blijven van leden voor vervolgstappen, overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in het contributiebeleid. Hij draagt zorg voor tijdige betaling van huur van velden, zaalruimtes en bondscontributie. Daarnaast heeft hij periodiek overleg met commissie-afgevaardigden om het financiele deel van de commissie door te spreken en waar nodig bij te stellen.

Overige bestuursleden:

Binnen het bestuur kunnen overige taken worden neergelegd bij overige bestuursleden. Een en ander wordt in overleg in bestuursvergaderingen vastgesteld.

PS: Zie ook statuten en huishoudelijk reglement

========================================================================================================

17

TAAKOMSCHRIJVING  

      BESTUURSLID VAN DIENST

Waarom bestuursdienst?

 • Om een woordvoerder namens de vereniging te hebben;
 • Om toezicht te houden op de accommodatie  en het sportcomplex;
 • Om bezoekende vereniging / scheidsrechters / derden te ontvangen, te begeleiden dan wel te woord te kunnen staan;
 • Om zorg te dragen dat alle activiteiten goed verlopen;
 • Ter voorkomen van situaties waarbij vereniging schade berokkend zou kunnen worden.

Wie / wanneer bestuurdienst.

 • Het bestuur (de secretaris) maakt via het clubblad of middels mondelinge afspraak bekend wie bestuursdienst heeft. Dit kan een bestuurslid zijn, dan wel door het bestuur aangewezen afgevaardigde;
 • Degene die bestuurdienst heeft dient zich geheel te conformeren aan het verenigingsbeleid en moet de belangen van de vereniging positief uitdragen;
 • Bestuursdiensten worden in principe alleen op wedstrijddagen en op dagen met grote evenementen vastgesteld;\
 • De bestuursdienst begint een ½ uur voor aanvang van de eerste wedstrijd en eindigt bij sluitingstijd van de kantine-openstelling.

Taken / verantwoordelijkheden

 • ziet toe op het tijdig / goed uitleggen van de velden;
 • ziet toe op juist gebruik van verenigingsmateriaal;
 • controleert de aanwezigheid en inhoud van de EHBO-kist;
 • ziet toe dat er geen glaswerk op het terrein is, cq. gebruikt wordt;
 • ziet toe dat er geen oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de velden;
 • ziet toe dat er geen vernielingen aan gebouw en of velden plaatsvinden;
 • ziet toe dat er bij calamiteiten/nood direct hulp is/komt (politie/ambulance enz.);
 • ziet toe op de goede voortgang van alle activiteiten;
 • neemt verantwoorde beslissingen in probleemsituaties;
 • ziet toe/controleert of aan het eind van de dag alles juist wordt opgeborgen/afgesloten/achtergelaten;
 • draagt er zorg voor dat bij voortijdig vertrek vervanging goed is/wordt geregeld;
 • rapporteert probleemsituaties/voorvallen aan het bestuur;
 • probeert scheidsrechters te regelen indien nodig.

=====================================================================================================

18      TAAKOMSCHRIJVING en   RICHTLIJNEN VOOR  MATERIAALCOMMISSIE

 1. De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het materiaal en de attributen van de vereniging. Zij is verantwoordelijk voor een goed beheer, het onderhoud, periodieke controle, en de aankoop van nieuwe materiaal en de attributen.
 • Materiaal / attributen die onder hun toezicht vallen zijn o.a.:
 • palen / manden / ballen / pennen en lijnen;
 • gereedschap;
 • alle losse spullen die nodig zijn voor het organiseren van feestavonden (zoals lampen), sportdagen (zoals borden, touwen, speciaal materiaal.
 • Materiaal die niet onder hun beheer vallen zijn:
 • keuken / kantine-inventaris (valt onder de kantinecommissie);
 • de VASTE inventaris van het clubhuis (valt onder de accommodatiebeheerder)
 • De commissie houdt inventarislijsten bij van alle spullen welke onder haar beheer valt. Tevens wordt een wensenlijst bijgehouden die wordt samengesteld naar aanleiding van verzoeken van andere commissies en/of aan te vullen of te repareren materiaal.
 • Eens per kwartaal wordt een inventarisatie gehouden welke wordt aangetekend op een inventarislijst. Het bestuur ontvangt deze lijst eens per kwartaal met daarop vermeld de status en eventuele op- / aanmerking.
 • De commissie zal zelf initiatief moeten nemen om herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren tegen zo laag mogelijke kosten. Aanschaf van (nieuw) materiaal wordt uitsluitend met toestemming van het bestuur (de penningmeester ) aangeschaft. (op advies van / in overleg met de commissie)
 • De commissie houdt nauw overleg met de andere commissies m.b.t. het benodigde materiaal
 • De commissie is zelf niet direct aansprakelijk voor vernieling en/og vermissing van verenigingsspullen, maar wordt geacht alles te doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden om de verenigingsspullen te beschermen. Zij ziet toe op een juist gebruik van het materiaal.
 • Zij zorgt voor een goede / duidelijke opslag in het clubhuis. Signaleringen van onjuist gebruik van verenigingsspullen worden, indien nodig, gemeld bij het bestuur
 1. Zij houdt een “logboek” bij waarin alle handelingen vermeld worden zodat er een naslagwerk is om op terug te kunnen vallen.
 1. De materiaalcommissie legt verantwoording af aan het bestuur.

========================================================================================================

19    TAAKOMSCHRIJVING LEDENSUPPORT

Wat houdt deze functie in?

1          Opvang nieuwe leden:

 • contact opnemen na aanmelding
 • interview afnemen (o.a. inschrijfformulier)
 • uitreiken huishoudelijk reglement en statuten
 • trainer op de hoogte brengen
 • voorstellen aan (voorlopig) team 

2          Als leden opgezegd hebben:

 • exit interview afnemen

om inzicht te krijgen waarom onze leden opzeggen.

3          Intermediair bij problemen:     

               In principe is het de bedoeling dat je zelf je problemen oplost. Lukt dit niet om

               de een of andere rede, of lopen spanningen te hoog op, dan is het soms beter 

               een tussenpersoon in te schakelen. Hiermee voorkom je dat de zaak escaleert 

               of dat spanningen een negatief effect hebben op het functioneren van jezelf of

               de ander.

4          Vertrouwenspersoon:

                Zit je ergens mee (het maakt niet uit waarmee) en heb je het gevoel dat je bij

                niemand terecht kan,

                of heb je het gevoel dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd

                of wil je gewoon je ei eens kwijt zonder het gevoel te hebben dat de hele

                vereniging op de hoogte is

                Dan kan je hier terecht. Wat je verteld wordt vertrouwelijk behandeld en

                samen kunnen we bekijken of we hier eventueel iets mee kunnen doen.

===================================================================================================

   20

RICHTLIJNEN / TAKEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN /

          AFSPRAKEN TRAINER / COACH   I

 • Zorgt voor een afwisselende training die gericht is op het handhaven dan / wel verbeteren van de kwaliteit van het korfbal;
 • Ziet toe op regelmatig trainingsbezoek en houd hiervan een registratie bij. Stimuleert training.\;
 • Is tijdig , voor aanvang van training en verzameltijd aanwezig. Zorgt dat vervoer geregeld is (of laat dat door aanvoerder doen). Ziet toe dat materiaal juist gebruikt / opgezet wordt, kan in overleg gedelegeerd worden naar de aanvoerder van het team;
 • Let op juist taalgebruik en gedrag van spelers, stimuleert teamgeest middels open communicatie en een neutrale opstelling. Heeft een voorbeeldrol  richting spelers en scheidsrechters.
 • Zorgt voor positieve houding en communicatie en handhaaft / verbeterd de sfeer en onderlinge samenwerking. Past zich aan bij de groep. Neemt maatregelen ter voorkoming dat het team en / of de vereniging aangesproken kan worden;
 • Informeer / adviseert TeCo en / of bestuur mbt ongewenste situaties. Draagt in overleg met TeCo zorg voor vervanger bij afwezigheid;
 • Conformeert zich aan het verenigingsbeleid. Plezier en teamgeest hebben de hoogste prioriteit. Stelt zich in woord en gedrag positief op  richting spelers, vereniging en kaderfuncties.
 • Zorgt ervoor neutraal te blijven, weegt situatie af en legt afwijkende beslissingen voor / uit aan anderen. Met name beleid inzake het inpassen van (nieuwe) spelers is in dit kader een belangrijk punt mbt sfeer en continuïteit van de vereniging;
 • Kiest in overleg een aanvoerder die in staat is de ploeg / vereniging correct te vertegenwoordigen en zich, ook onder emotionele omstandigheden weet te beheersen;
 • Zorgt (delegeert dat) dat scheidsrechter wordt opgevangen en een consumptie ontvangt in de rust;
 • Kiest in overleg met TeCo spelers voor eerste team. Heeft, indien er discussie ontstaat, doorslaggevende stem tenzij gehele TeCo niet akkoord is. Eventuele discussies kunnen aan het bestuur worden voorgelegd;
 • Is lid van de TeCo teneinde feeling te houden met “de rest” van de vereniging, kennis over te brengen en  mee te denken mbt opstellingen, beleid en het oplossen van probleemsituaties. Adviseert, brengt verslag uit van wedstrijden, prestaties enz. Regelt oefenwedstrijden dan / wel laat dit aan de TeCo over;
 • Zorgt dat na iedere wedstrijd de (kabel)krant wordt gebeld. Probeert aktief te zijn mbt benaderen kranten, media.
 • Eventuele vergoedingen worden separaat vastgelegd;

========================================================================================================