Statuten

Onderstaand de statuten zoals notarieel vastgelegd. Het officiele hard copy, door de notaris en de vereniging getekende, document ligt in het archief van de vereniging. Het bestuur is gehouden te besturen overeenkomstig de statuten met als aanvulling het huishoudelijk reglement. Wijzigingen op de statuten kan alleen na akkoord van de jaarvergadering en zijn pas geldig nadat de wijzigingen door een notaris zijn bekrachtigd.


STATUTEN

Heden de twaalfde augustus negentienhonderd zes en tachtig,

zijn voor mij, mr Johannes  Pieter Schmal, notaris te Purmerend, verschenen:

 1. de heer Franciscus Petrus Simon ZUYDWIJK, zonder beroep,

wonende te Purmerend, 1441 JD, Fresiastraat 4, volgens zijn verklaring geboren te Amsterdam twee en twintig januari negentienhonderd zestig en ten deze handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van de te Purmerend gevestigde vereniging genaamd: KORFBALVERENIGING PURMER;

 1. de heer Ronald Hendricus INTRES, rijksambtenaar, wonende te Purmerend, 1446 BN, Dromerdijk 8, volgens zijn verklaring geboren te Amsterdam tien juli negentienhonderd twee en vijftig en ten deze handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van voornoemde vereniging.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in de algemene ledenvergadering van KORFBALVERENIGING PURMER, voornoemd, hierna te noemen “de vereniging”, gehouden te Purmerend op een mei negentienhonderd zes en tachtig in overeenstemming met de wet en de statuten der vereniging rechtsgeldig besloten is de statuten der vereniging te wijzigen, geheel opnieuw vast te stellen en te doen opnemen in een notariële akte.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van dat besluit, dat de statuten der vereniging bij dat besluit zijn vastgesteld en luiden als volgt:

NAAM

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: “KORFBALVERENIGING PURMER” Zij heeft volledige rechtsbevoegdheid.
 2. De vereniging wordt ingeschreven in het verenigingsregister, dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn.

ZETEL

Artikel 2.

 1. Zij heeft haar zetel te Purmerend

DUUR

Artikel 3.

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 4.

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de Korfbalsport alsmede waarnodig en wenselijk, op andere wijze bij te dragen tot de vorming en ontspanning der leden.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 3. wedstrijden te doen houden;
 4. deel te nemen aan toernooien;
 5. oefening van de leden te verzorgen;
 6. evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren;
 7. de nodige accomodatie aan te brengen en in stand te houden;
 8. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en deel te nemen aan de door het verbond uit te schrijven competities;
 9. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepskorfbalsport.

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 5.

 1. De vereniging bestaat uit leden en donateurs.

Artikel 6.

1          Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het register, bedoeld in artikel 7 lid 5, zijn opgenomen. Personen die de korfbalsport als beroepsspeler uitoefenen kunnen geen lid zijn.

 1. Op voordracht van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of tot lid van verdienste benoemen, zulks met behoud van zijn volledige lidmaatschapsrechten.

Artikel 7.

 1. De leden worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden.

2          Gewone leden zijn zij die op de eerste juli van het verenigingsjaar de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt.

 1. Buitengewone leden zijn zij die op de eerste juli van het verenigingsjaar de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt.
 2. Slechts gewone leden hebben stemrecht.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen en verder van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen. 

VERPLICHTING DER LEDEN

Artikel 8.

1          De leden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
 2. de belangen van de vereniging en de korfbalsport niet te schaden;
 3. de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 4. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

 

DEFINITIE DONATEURS

Artikel 9.

1          Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

TOELATING DER LEDEN

Artikel 10.

 1. Wie lid van de vereniging wenst te worden, deelt dit schriftelijk aan het bestuur mede.
 2. Het bestuur beslist over de toelating der leden.
 3. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering als nog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 11.

1          Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door schriftelijk opzegging door het lid;
 3. door schriftelijk opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. door ontzetting, welke uitsluitend kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
 6. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingskwartaal (boekkwartaal) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging aan het einde van het verenigingskwartaal (boekkwartaal), volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 7. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen is opgezegd.
 8. Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting van het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

JAARLIJKSE BIJDRAGE

Artikel 12.

 1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij worden daartoe in categorieën ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van de bijdrage te verlenen.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage.

RECHTEN VAN DONATEURS

Artikel 13.

 1. Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

BESTUUR

Artikel 14.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal doch tenminste uit vijf gewone leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering worden benoemd. De voorzitter en penningmeester dienen meerderjarig te zijn.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer stemgerechtigde leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een kandidaatstelling door vijf of meer leden moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

Artikel 15

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde de door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen een door de algemene vergadering vast te stellen termijn wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Treedt een bestuurslid tussentijd af dan kan het bestuur een kandidaat stellen door middel van een desbetreffende publicatie in het officieel orgaan van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen tegenkandidatuur bij het secretariaat ingediend, dan wordt het kandidaat-bestuurslid geacht te zijn gekozen. Tenminste vijf stemgerechtigde leden kunnen een tegenkandidaat stellen, waarna het bestuur verplicht is binnen zes weken een algemene vergadering te doen houden welke alsdan door verkiezing in de vacature voorziet.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 16.

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris notulen op, die door het bestuur wordt vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is niet beslissend.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven.

Artikel 17.

 1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 6. onverminderd het bepaalde onder 11, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande;
 7. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een             bankkrediet wordt verleend;
 8. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bakkrediet;
 9. het aangaan van dadingen;
 10. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
 2. hetzij door het bestuur;
 3. hetzij door de voorzitter;
 4. hetzij door twee andere bestuursleden;
 5. hetzij door leden die door het bestuur zijn gemachtigd.
 6. Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel alsmede elke wijziging hiervan, te doen inschrijven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de in het tweede lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

JAARVERSLAG EN VERANTWOORDING

Artikel 18.

 1. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één april tot en met één en dertig maart.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een balans een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na afloop van de termijn waarbinnen volgens deze statuten de jaarlijks algemene vergadering moet worden gehouden, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 1. Op de jaarlijkse algemene vergadering legt het bestuur zijn begrotingsontwerp voor het daarop volgende verenigingsjaar voor.
 2. De jaarlijkse algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kaskommisssie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.

De kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 1. De last van de kommissie kan te alle tijden door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de verenigingen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (boekjaar) wordt een jaarlijkse algemene vergadering gehouden. De datum van deze vergadering dient tenminste vier weken tevoren in het officiëel orgaan van de vereniging bekend te worden gemaakt. In de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
 3. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 4. het jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 18 met het verslag van de aldaar bedoelde kommissie;
 5. de verkiezing van het bestuur;
 6. de verkiezing van de kaskommissie;
 7. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 8. de vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
 9. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de jaarlijkse algemene vergadering dit wenselijk oordelen.
 10. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 24 of bij advertentie in tenminste één te Purmerend veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 24 lid 1 gestelde termijn. 

Artikel 20.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden van de vereniging en alle donateurs.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet is geschorst heeft één stem.
 4. Een gewoon lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.

VOORZITTER – NOTULEN

Artikel 21.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering maakt de secretaris of, bij diens afwezigheid, een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen. Deze notulen worden door de algemene vergadering goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

GELDIGHEID ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22.

 1. De algemene vergadering is slechts geldig indien het aantal stemgerechtigde leden dat bij de opening aanwezig is, tenminste één/vierde bedraagt van het aantal stemgerechtigde leden. Gaat een algemene vergadering wegens onvoldoende opkomst niet door, dan zal een tweede algemene vergadering in elk geval geldig zijn indien hierin niets anders wordt behandeld dan hetgeen op de agenda van de oorspronkelijk vergadering uitdrukkelijk was vermeld.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijk stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door herstemming tussen deze personen uitgemaakt op wie van deze personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.

 1. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
 2. zijn ondertekend;
 3. onleesbaar zijn;
 4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 5. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
 6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
 7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 8. Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering een schriftelijke stemming nodig achten.
 9. Indien de stemmen over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, staken, dan is het verworpen.
 10. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde rechtstreeks als een besluit van de algemene vergadering.
 11. Zolang in een algemene vergadering alle gewone leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een – voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrijft omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 4.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen der leden en/of door convocatie in het clubblad volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 7 lid 5.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 25.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 25.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aam alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste één/vierde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet één/vierde van dit aantal tegenwoordig dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan twee weken, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen van verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 26.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door een of meer vereffenaars, aangewezen door de algemene vergadering.
 3. Het batig saldo na de vereffening vervalt aan degene, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 27.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten

Artikel 28.

 1. In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aam alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste één/vierde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is.

Is niet één/vierde van dit aantal tegenwoordig dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, verleden te Purmerend op datum in het hoofd dezer vermeld.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven, verklaarden zij eenparig, dat zij van deze inhoud hebben kennis genomen en dat zij op volledige voorlezing geen prijs stellen.

Na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, de notaris ondertekend.

F.P.S. Zuydwijk; R.H.Intres; J.P. Schmal.

VOOR AFSCHRIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

STATUTEN

 

Heden de twaalfde augustus negentienhonderd zes en tachtig,

zijn voor mij, mr Johannes  Pieter Schmal, notaris te Purmerend, verschenen:

 

 1. de heer Franciscus Petrus Simon ZUYDWIJK, zonder beroep,

wonende te Purmerend, 1441 JD, Fresiastraat 4, volgens zijn verklaring geboren te Amsterdam twee en twintig januari negentienhonderd zestig en ten deze handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van de te Purmerend gevestigde vereniging genaamd: KORFBALVERENIGING PURMER;

 1. de heer Ronald Hendricus INTRES, rijksambtenaar, wonende te Purmerend, 1446 BN, Dromerdijk 8, volgens zijn verklaring geboren te Amsterdam tien juli negentienhonderd twee en vijftig en ten deze handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van voornoemde vereniging.

 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in de algemene ledenvergadering van KORFBALVERENIGING PURMER, voornoemd, hierna te noemen “de vereniging”, gehouden te Purmerend op een mei negentienhonderd zes en tachtig in overeenstemming met de wet en de statuten der vereniging rechtsgeldig besloten is de statuten der vereniging te wijzigen, geheel opnieuw vast te stellen en te doen opnemen in een notariële akte.

 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van dat besluit, dat de statuten der vereniging bij dat besluit zijn vastgesteld en luiden als volgt:

 

 

 

NAAM

 

 

Artikel 1.

 

 1. De vereniging draagt de naam: “KORFBALVERENIGING PURMER” Zij heeft volledige rechtsbevoegdheid.
 2. De vereniging wordt ingeschreven in het verenigingsregister, dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn.

 

 

 

ZETEL

 

 

Artikel 2.

 

 1. Zij heeft haar zetel te Purmerend

 

 

 

DUUR

 

 

Artikel 3.

 

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

 

 

 


DOEL

 

 

Artikel 4.

 

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de Korfbalsport alsmede waarnodig en wenselijk, op andere wijze bij te dragen tot de vorming en ontspanning der leden.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 3. wedstrijden te doen houden;
 4. deel te nemen aan toernooien;
 5. oefening van de leden te verzorgen;
 6. evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren;
 7. de nodige accomodatie aan te brengen en in stand te houden;
 8. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en deel te nemen aan de door het verbond uit te schrijven competities;
 9. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepskorfbalsport.

 

 

 

LEDEN EN DONATEURS

 

 

Artikel 5.

 

 1. De vereniging bestaat uit leden en donateurs.

 

Artikel 6.

 

1          Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het register, bedoeld in artikel 7 lid 5, zijn opgenomen. Personen die de korfbalsport als beroepsspeler uitoefenen kunnen geen lid zijn.

 1. Op voordracht van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of tot lid van verdienste benoemen, zulks met behoud van zijn volledige lidmaatschapsrechten.

 

Artikel 7.

 

 1. De leden worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden.

2          Gewone leden zijn zij die op de eerste juli van het verenigingsjaar de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt.

 1. Buitengewone leden zijn zij die op de eerste juli van het verenigingsjaar de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt.
 2. Slechts gewone leden hebben stemrecht.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen en verder van

belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen.

 

 

VERPLICHTING DER LEDEN

 

 

Artikel 8.

 

1          De leden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
 2. de belangen van de vereniging en de korfbalsport niet te schaden;
 3. de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 4. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

 

 

 

DEFINITIE DONATEURS

 

 

Artikel 9.

 

1          Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

 

 

 

TOELATING DER LEDEN

 

 

Artikel 10.

 

 1. Wie lid van de vereniging wenst te worden, deelt dit schriftelijk aan het bestuur mede.
 2. Het bestuur beslist over de toelating der leden.
 3. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering als nog tot toelating besluiten.

 

 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

 

Artikel 11.

 

1          Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door schriftelijk opzegging door het lid;
 3. door schriftelijk opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. door ontzetting, welke uitsluitend kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
 6. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingskwartaal (boekkwartaal) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging aan het einde van het verenigingskwartaal (boekkwartaal), volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 7. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen is opgezegd.
 8. Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting van het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

 

 

JAARLIJKSE BIJDRAGE

 

 

Artikel 12.

 

 1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij worden daartoe in categorieën ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van de bijdrage te verlenen.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage.

 

 

RECHTEN VAN DONATEURS

 

 

 

Artikel 13.

 

 1. Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

BESTUUR

 

 

Artikel 14.

 

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal doch tenminste uit vijf gewone leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering worden benoemd. De voorzitter en penningmeester dienen meerderjarig te zijn.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer stemgerechtigde leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een kandidaatstelling door vijf of meer leden moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 

 

Artikel 15

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde de door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen een door de algemene vergadering vast te stellen termijn wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Treedt een bestuurslid tussentijd af dan kan het bestuur een kandidaat stellen door middel van een desbetreffende publicatie in het officieel orgaan van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen tegenkandidatuur bij het secretariaat ingediend, dan wordt het kandidaat-bestuurslid geacht te zijn gekozen. Tenminste vijf stemgerechtigde leden kunnen een tegenkandidaat stellen, waarna het bestuur verplicht is binnen zes weken een algemene vergadering te doen houden welke alsdan door verkiezing in de vacature voorziet.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

 

Artikel 16.

 

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris notulen op, die door het bestuur wordt vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is niet beslissend.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven.

 

 

Artikel 17.

 

 1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 6. onverminderd het bepaalde onder 11, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande;
 7. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een             bankkrediet wordt verleend;
 8. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bakkrediet;
 9. het aangaan van dadingen;
 10. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
 2. hetzij door het bestuur;
 3. hetzij door de voorzitter;
 4. hetzij door twee andere bestuursleden;
 5. hetzij door leden die door het bestuur zijn gemachtigd.
 6. Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel alsmede elke wijziging hiervan, te doen inschrijven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de in het tweede lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 

 

 


JAARVERSLAG EN VERANTWOORDING

 

 

Artikel 18.

 

 1. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één april tot en met één en dertig maart.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een balans een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na afloop van de termijn waarbinnen volgens deze statuten de jaarlijks algemene vergadering moet worden gehouden, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 1. Op de jaarlijkse algemene vergadering legt het bestuur zijn begrotingsontwerp voor het daarop volgende verenigingsjaar voor.
 2. De jaarlijkse algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kaskommisssie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.

De kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 1. De last van de kommissie kan te alle tijden door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.

 

 

 

ALGEMENE VERGADERING

 

 

Artikel 19.

 

 1. Aan de algemene vergadering komen in de verenigingen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (boekjaar) wordt een jaarlijkse algemene vergadering gehouden. De datum van deze vergadering dient tenminste vier weken tevoren in het officiëel orgaan van de vereniging bekend te worden gemaakt. In de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
 3. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 4. het jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 18 met het verslag van de aldaar bedoelde kommissie;
 5. de verkiezing van het bestuur;
 6. de verkiezing van de kaskommissie;
 7. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 8. de vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
 9. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de jaarlijkse algemene vergadering dit wenselijk oordelen.
 10. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 24 of bij advertentie in tenminste één te Purmerend veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 24 lid 1 gestelde termijn.

 

 

Artikel 20.

 

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden van de vereniging en alle donateurs.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet is geschorst heeft één stem.
 4. Een gewoon lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.

 

 

 

VOORZITTER – NOTULEN

 

 

Artikel 21.

 

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering maakt de secretaris of, bij diens afwezigheid, een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen. Deze notulen worden door de algemene vergadering goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

 

 

GELDIGHEID ALGEMENE VERGADERING

 

 

Artikel 22.

 

 1. De algemene vergadering is slechts geldig indien het aantal stemgerechtigde leden dat bij de opening aanwezig is, tenminste één/vierde bedraagt van het aantal stemgerechtigde leden. Gaat een algemene vergadering wegens onvoldoende opkomst niet door, dan zal een tweede algemene vergadering in elk geval geldig zijn indien hierin niets anders wordt behandeld dan hetgeen op de agenda van de oorspronkelijk vergadering uitdrukkelijk was vermeld.

 

 

 

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

 

 

Artikel 23

 

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijk stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door herstemming tussen deze personen uitgemaakt op wie van deze personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.

 1. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
 2. zijn ondertekend;
 3. onleesbaar zijn;
 4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 5. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
 6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
 7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 8. Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering een schriftelijke stemming nodig achten.
 9. Indien de stemmen over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, staken, dan is het verworpen.
 10. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde rechtstreeks als een besluit van de algemene vergadering.
 11. Zolang in een algemene vergadering alle gewone leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een – voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrijft omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

 

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

 

 

Artikel 24.

 

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 4.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen der leden en/of door convocatie in het clubblad volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 7 lid 5.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 25.

 

 

STATUTENWIJZIGING

 

 

Artikel 25.

 

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aam alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste één/vierde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet één/vierde van dit aantal tegenwoordig dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan twee weken, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen van verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

 

 

ONTBINDING

 

 

Artikel 26.

 

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door een of meer vereffenaars, aangewezen door de algemene vergadering.
 3. Het batig saldo na de vereffening vervalt aan degene, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

Artikel 27.

 

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten

 

Artikel 28.

 

 1. In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aam alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste één/vierde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is.

Is niet één/vierde van dit aantal tegenwoordig dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

 

 

 

De comparanten zijn mij notaris bekend.

 

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, verleden te Purmerend op datum in het hoofd dezer vermeld.

 

Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven, verklaarden zij eenparig, dat zij van deze inhoud hebben kennis genomen en dat zij op volledige voorlezing geen prijs stellen.

 

Na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, de notaris ondertekend.

F.P.S. Zuydwijk; R.H.Intres; J.P. Schmal.

VOOR AFSCHRIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

STATUTEN

 

Heden de twaalfde augustus negentienhonderd zes en tachtig,

zijn voor mij, mr Johannes  Pieter Schmal, notaris te Purmerend, verschenen:

 

 1. de heer Franciscus Petrus Simon ZUYDWIJK, zonder beroep,

wonende te Purmerend, 1441 JD, Fresiastraat 4, volgens zijn verklaring geboren te Amsterdam twee en twintig januari negentienhonderd zestig en ten deze handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van de te Purmerend gevestigde vereniging genaamd: KORFBALVERENIGING PURMER;

 1. de heer Ronald Hendricus INTRES, rijksambtenaar, wonende te Purmerend, 1446 BN, Dromerdijk 8, volgens zijn verklaring geboren te Amsterdam tien juli negentienhonderd twee en vijftig en ten deze handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van voornoemde vereniging.

 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in de algemene ledenvergadering van KORFBALVERENIGING PURMER, voornoemd, hierna te noemen “de vereniging”, gehouden te Purmerend op een mei negentienhonderd zes en tachtig in overeenstemming met de wet en de statuten der vereniging rechtsgeldig besloten is de statuten der vereniging te wijzigen, geheel opnieuw vast te stellen en te doen opnemen in een notariële akte.

 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van dat besluit, dat de statuten der vereniging bij dat besluit zijn vastgesteld en luiden als volgt:

 

 

 

NAAM

 

 

Artikel 1.

 

 1. De vereniging draagt de naam: “KORFBALVERENIGING PURMER” Zij heeft volledige rechtsbevoegdheid.
 2. De vereniging wordt ingeschreven in het verenigingsregister, dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn.

 

 

 

ZETEL

 

 

Artikel 2.

 

 1. Zij heeft haar zetel te Purmerend

 

 

 

DUUR

 

 

Artikel 3.

 

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

 

 

 


DOEL

 

 

Artikel 4.

 

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de Korfbalsport alsmede waarnodig en wenselijk, op andere wijze bij te dragen tot de vorming en ontspanning der leden.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 3. wedstrijden te doen houden;
 4. deel te nemen aan toernooien;
 5. oefening van de leden te verzorgen;
 6. evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren;
 7. de nodige accomodatie aan te brengen en in stand te houden;
 8. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en deel te nemen aan de door het verbond uit te schrijven competities;
 9. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepskorfbalsport.

 

 

 

LEDEN EN DONATEURS

 

 

Artikel 5.

 

 1. De vereniging bestaat uit leden en donateurs.

 

Artikel 6.

 

1          Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het register, bedoeld in artikel 7 lid 5, zijn opgenomen. Personen die de korfbalsport als beroepsspeler uitoefenen kunnen geen lid zijn.

 1. Op voordracht van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of tot lid van verdienste benoemen, zulks met behoud van zijn volledige lidmaatschapsrechten.

 

Artikel 7.

 

 1. De leden worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden.

2          Gewone leden zijn zij die op de eerste juli van het verenigingsjaar de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt.

 1. Buitengewone leden zijn zij die op de eerste juli van het verenigingsjaar de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt.
 2. Slechts gewone leden hebben stemrecht.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen en verder van

belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen.

 

 

VERPLICHTING DER LEDEN

 

 

Artikel 8.

 

1          De leden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
 2. de belangen van de vereniging en de korfbalsport niet te schaden;
 3. de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 4. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

 

 

 

DEFINITIE DONATEURS

 

 

Artikel 9.

 

1          Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

 

 

 

TOELATING DER LEDEN

 

 

Artikel 10.

 

 1. Wie lid van de vereniging wenst te worden, deelt dit schriftelijk aan het bestuur mede.
 2. Het bestuur beslist over de toelating der leden.
 3. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering als nog tot toelating besluiten.

 

 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

 

Artikel 11.

 

1          Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door schriftelijk opzegging door het lid;
 3. door schriftelijk opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. door ontzetting, welke uitsluitend kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
 6. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingskwartaal (boekkwartaal) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging aan het einde van het verenigingskwartaal (boekkwartaal), volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 7. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen is opgezegd.
 8. Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting van het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

 

 

JAARLIJKSE BIJDRAGE

 

 

Artikel 12.

 

 1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij worden daartoe in categorieën ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van de bijdrage te verlenen.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage.

 

 

RECHTEN VAN DONATEURS

 

 

 

Artikel 13.

 

 1. Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

BESTUUR

 

 

Artikel 14.

 

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal doch tenminste uit vijf gewone leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering worden benoemd. De voorzitter en penningmeester dienen meerderjarig te zijn.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer stemgerechtigde leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een kandidaatstelling door vijf of meer leden moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 

 

Artikel 15

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde de door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen een door de algemene vergadering vast te stellen termijn wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Treedt een bestuurslid tussentijd af dan kan het bestuur een kandidaat stellen door middel van een desbetreffende publicatie in het officieel orgaan van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen tegenkandidatuur bij het secretariaat ingediend, dan wordt het kandidaat-bestuurslid geacht te zijn gekozen. Tenminste vijf stemgerechtigde leden kunnen een tegenkandidaat stellen, waarna het bestuur verplicht is binnen zes weken een algemene vergadering te doen houden welke alsdan door verkiezing in de vacature voorziet.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

 

Artikel 16.

 

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris notulen op, die door het bestuur wordt vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is niet beslissend.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven.

 

 

Artikel 17.

 

 1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 6. onverminderd het bepaalde onder 11, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande;
 7. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een             bankkrediet wordt verleend;
 8. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bakkrediet;
 9. het aangaan van dadingen;
 10. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
 2. hetzij door het bestuur;
 3. hetzij door de voorzitter;
 4. hetzij door twee andere bestuursleden;
 5. hetzij door leden die door het bestuur zijn gemachtigd.
 6. Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel alsmede elke wijziging hiervan, te doen inschrijven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de in het tweede lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 

 

 


JAARVERSLAG EN VERANTWOORDING

 

 

Artikel 18.

 

 1. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één april tot en met één en dertig maart.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een balans een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na afloop van de termijn waarbinnen volgens deze statuten de jaarlijks algemene vergadering moet worden gehouden, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 1. Op de jaarlijkse algemene vergadering legt het bestuur zijn begrotingsontwerp voor het daarop volgende verenigingsjaar voor.
 2. De jaarlijkse algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kaskommisssie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.

De kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 1. De last van de kommissie kan te alle tijden door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.

 

 

 

ALGEMENE VERGADERING

 

 

Artikel 19.

 

 1. Aan de algemene vergadering komen in de verenigingen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (boekjaar) wordt een jaarlijkse algemene vergadering gehouden. De datum van deze vergadering dient tenminste vier weken tevoren in het officiëel orgaan van de vereniging bekend te worden gemaakt. In de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
 3. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 4. het jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 18 met het verslag van de aldaar bedoelde kommissie;
 5. de verkiezing van het bestuur;
 6. de verkiezing van de kaskommissie;
 7. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 8. de vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
 9. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de jaarlijkse algemene vergadering dit wenselijk oordelen.
 10. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 24 of bij advertentie in tenminste één te Purmerend veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 24 lid 1 gestelde termijn.

 

 

Artikel 20.

 

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden van de vereniging en alle donateurs.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet is geschorst heeft één stem.
 4. Een gewoon lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.

 

 

 

VOORZITTER – NOTULEN

 

 

Artikel 21.

 

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering maakt de secretaris of, bij diens afwezigheid, een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen. Deze notulen worden door de algemene vergadering goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

 

 

GELDIGHEID ALGEMENE VERGADERING

 

 

Artikel 22.

 

 1. De algemene vergadering is slechts geldig indien het aantal stemgerechtigde leden dat bij de opening aanwezig is, tenminste één/vierde bedraagt van het aantal stemgerechtigde leden. Gaat een algemene vergadering wegens onvoldoende opkomst niet door, dan zal een tweede algemene vergadering in elk geval geldig zijn indien hierin niets anders wordt behandeld dan hetgeen op de agenda van de oorspronkelijk vergadering uitdrukkelijk was vermeld.

 

 

 

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

 

 

Artikel 23

 

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijk stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door herstemming tussen deze personen uitgemaakt op wie van deze personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.

 1. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
 2. zijn ondertekend;
 3. onleesbaar zijn;
 4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 5. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
 6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
 7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 8. Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering een schriftelijke stemming nodig achten.
 9. Indien de stemmen over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, staken, dan is het verworpen.
 10. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde rechtstreeks als een besluit van de algemene vergadering.
 11. Zolang in een algemene vergadering alle gewone leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een – voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrijft omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

 

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

 

 

Artikel 24.

 

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 4.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen der leden en/of door convocatie in het clubblad volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 7 lid 5.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 25.

 

 

STATUTENWIJZIGING

 

 

Artikel 25.

 

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aam alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste één/vierde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet één/vierde van dit aantal tegenwoordig dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan twee weken, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen van verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

 

 

ONTBINDING

 

 

Artikel 26.

 

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door een of meer vereffenaars, aangewezen door de algemene vergadering.
 3. Het batig saldo na de vereffening vervalt aan degene, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

Artikel 27.

 

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten

 

Artikel 28.

 

 1. In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aam alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste één/vierde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is.

Is niet één/vierde van dit aantal tegenwoordig dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

 

 

 

De comparanten zijn mij notaris bekend.

 

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, verleden te Purmerend op datum in het hoofd dezer vermeld.

 

Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven, verklaarden zij eenparig, dat zij van deze inhoud hebben kennis genomen en dat zij op volledige voorlezing geen prijs stellen.

 

Na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, de notaris ondertekend.

F.P.S. Zuydwijk; R.H.Intres; J.P. Schmal.

VOOR AFSCHRIFT